Синонімія в німецькій та українській мовах

забарвленням, 3) приналежністю до певного мовного стилю, 4) областю вживання, 5) здатністю поєднуватись з іншими словами тощо. Як правило, відмінність між синонімами спостерігається одночасно за декількома ознаками.

 Предмет дослідження - особливості синонімів української та німецької мов в плані семантики та звукового складу.

 Синоніми відрізняються за своїм звучанням, структурою і походженням. Проте, в мовній системі можна спостерігати і такі синоніми, які на даний момент не повністю відрізняються за своїм значенням і відношенням до контексту. Вони називаються абсолютними синонімами або лексичними дублетами. З часом абсолютні синоніми, якщо вони не зникають, залишаються в мовному побуті, диференціюються, розповсюджуються і розрізняються за семантикою, стилістичними ознаками або областю вживання і т. д. , перетворюючись в синоніми в прямому значенні цього слова (наприклад, голова – глава, вірити – вірувати) або в слова, які на даному етапі більше не перебувають у синонімічних відносинах.

 Метою та конкретними завданнями моєї роботи - виявити склад синонімів в оригіналі і тексті перекладу; зіставити синоніми оригіналу і перекладу; виявити ступінь доцільності різних видів перекладу на матеріалі наявних синонімів.

 Матеріалом дослідження:словники, книжки.

 Практичне значення проблеми: дослідити явище синонімів, не допускати помилок неправильного перекладу,оскільки перекладач, що починає, повинен самостійно уміти виявити синоніми в тексті, розкривати їх значення і передавати їх експресивно-стилістичні функції в перекладі. Так як переклад синонімів являє собою самостійну і достатньо складну проблему. Вона є актуальною, оскільки практика показала, що при опрацюванні текстів іноземною мовою, перекладачі часто стикаються з труднощами в процесі пошуку влучних синонімів

Значну допомогу при пошуку відповідних синонімів пропонують різноманітні синонімічні словники. Справжній перекладач повинен вміти дуже швидко підібрати до будь-якого іноземного слова синонім, що збільшує його словниковий потенціал.

 Результати дослідження будуть корисними під час підготовки студентів на наукових конференціях студентів, а також можуть використовуватись в наукових публікаціях, під час написання дипломних робіт.

 Структура роботи - курсова робота складається із вступу, основної частини, трьох розділів, висновків та бібліографії.


Розділ І - Синонімія сучасної української мови 

1. 1 Історія виникнення синонімів.  

 Синоніми - це слова однієї частини мови, які позначають одне і те ж, але відрізняються один від одного відтінками лексичного значення і вживанням в мові. Синоніми в мові утворюють угрупування слів і словосполучень, що носить системний характер.

 Синонімами називають слова з рівним значенням , із схожим значенням, слова, що позначають одне і те ж поняття або поняття дуже близькі між собою, слова з єдиним або дуже близьким наочно-логічним змістом , слова, однакові по номінативній відносності,але, як правило, що розрізняються стилістично, слова здатні, в тому ж контексті або в контекстах, близьких за значенням, замінювати один одного. Синоніми відображають національну специфіку мови, його самобутність. Оскільки синоніми виділяються своїми функціями в мові, вони вимагають особливого підходу в процесі перекладу з однієї мови на іншу.

 Між словами в мові спостерігаються різного роду зв'язки. Ці зв'язки діють не ізольовоючи один одного, а в тому або іншому ступені обумовленості. Зважаючи на складність всієї системи зв'язків для вивчення звичайно береться той або інший вид

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні