Синонімія в німецькій та українській мовах

Те або інше слово ми визначаємо як стилістичний синонім при зіставленні з відповідним стилістичним нейтральним словом. Стилістична синоніміка широко поширена серед слів всіх частин мови. На відміну від семантичних синонімів, серед стилістичних синонімів спостерігається велика кількість іменників з конкретним значенням. Це цілком закономірно оскільки один і той же конкретний предмет в різні епохи життя мови в різних місцях його розповсюдження міг одержувати різні найменування.

 Стилістичні синоніми вкрай неоднорідні. Серед них виділяються дві великі групи:

 1) застарілі слова (архаїзми), яким в сучасній українській літературній мові відповідають інші назви тих же предметів, явищ. Сюди ж включають слова поетичної лексики ;

 2) слова, що мають значне розповсюдження в сучасній українській мові, але функціонуючі або в межах певної території (діалектизми), або в певних стилях усної і письмової мови (в просторіччі, в книжковому стилі і ін. ).

 

 1. 3. 3 Семантико-стилістичні синоніми 

 Семантико-стилістичні синоніми - це слова і їх еквіваленти, що позначають одне і те ж явище об'єктивної дійсності і що розрізняються не тільки стилістичним забарвленням, але і відтінками загального для кожного з них значення.

 Синоніми можуть відрізнятися один від одного ступенем сучасності: одне слово сучасне, інше (з тим же значенням) — застаріле.

 Синоніми можуть розрізнятися сферою вживання. Наприклад, одне слово загальнонародне, інше — діалектне; обласне; професійне і т. д. Синоніми можуть відрізнятися один від одного синтаксичними особливостями

Наприклад: два дієслова з одним значенням вимагають різних відмінків іменників (тобто мають різне керування). Синоніми можуть відрізнятися ступенем складності. В цьому випадку частіше всього одне слово має як синонім фразеологічне словосполучення: народитися - з'явитися на світ; мало - кіт наплакав; мовчати - тримати язик за зубами; часто - раз у раз; викрити - вивести на чисту воду та ін.


1. 3. 4 Використовування синонімів в мові.  

 Природа синонімів подвійна: з одного боку, це слова, які позначають одне і те ж, а з другого боку - це слова, чимось що розрізняються. Ця подвійність природи синонімів лежить в основі їх вживання в мові. В одних випадках використовується, перш за все, їх смислова тотожність (або дуже близька схожість), в інших основну увагу надається відмінності. І, нарешті у ряді випадків беруться обидві сторони: і смислова близькість, і відмінність.

 Наявність синонімів в мові, саме існування синонімічних рядів дає можливість автору з декількох дуже близьких по смислу слів вибрати найпотрібніше. Уміння володіти синонімічними засобами української мови виражається як в правильному виборі з синонімічного ряду відповідного слова, так і в правильному вживанні синонімів в межах одного контексту.

 З другого боку, вживання синонімічних слів може бути використано для створення переліку або градації.   

 Улюбленим прийомом вживання синонімів в художній і публіцистичній літературі є їх антонимізація, їх перетворення з назв одного і того ж в найменування як би різних явищ.

 Якщо ми звернемося до літературної мови першої четверті XIX ст. , то побачимо також що у вибраний ряд входило і слово погляди, що зараз до нього не відноситься.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні