Система інтелектуальної власності. Суб'єкти і об'єкти

своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.

Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв’язків України зі світом співтовариством…”.

ІІ. Норми права інтелектуальної власності містяться в Цивільному, Господарському, Кримінальному та Митному кодексах України, а також у Кодексі України про адміністративні правопорушення і в Господарському процесуальному кодексі. Системно викладені норми права інтелектуальної власності в книзі четвертій «Право інтелектуа­льної власності» Цивільного кодексу України. Там визначено поняття права інтелектуальної власності, співвідношення права інте­лектуальної власності та права власності, об'єкти й суб'єкти права інтелектуальної власності, особисті немайнові та майнові права інте­лектуальної власності, наслідки порушення та захист права інтелек­туальної власності. Послідовно розглянуто права на окремі об'єкти права інтелектуальної власності й визначено правила розпоряджен­ня майновими правами інтелектуальної власності.

Господарський кодекс України обмежує монополізм і захищає суб'єктів права інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції, а також встановлює правила використання в госпо­дарській діяльності прав інтелектуальної власності [гл. 3, 16].

Кодекс України про адміністративні правопорушення [28] роз­глядає порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності (ст. 51-2), недобросовісну конкуренцію (ст. 164-3), незаконне роз­повсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, від­еограм, комп'ютерних програм, баз даних (ст. 164-9), порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт та імпорт обладнання чи сировини для їх виготовлення (ст. 164-13).

Кримінальний кодекс України [29] визначає порушення авто­рського та суміжних прав (ст. 176), порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мік­росхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію (ст

177), не­законне використання знака для товарів і послуг, фірмового на­йменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 229), незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю (ст. 231), розго­лошення комерційної таємниці (ст. 232). Згідно з кримінальним кодексом порушники прав інтелектуальної власності караються штрафом до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбав­ленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією відпо­відної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використо­вувались для виготовлення (ст. 177 ч. 2).

Митний кодекс України [30] містить норми, що регулюють пе­реміщення через митний кордон України товарів або предметів, виготовлених з порушенням прав на об'єкти права інтелектуальної власності (ст. 116-1), порядок митного контролю та митного офор­млення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності (ст. 255), заходи митних органів щодо контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права ін­телектуальної власності (ст. 256), призупинення митного оформ­лення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності (ст. 257), взаємодією митних органів з іншими органами державної влади у сфері охорони права інтелектуальної власності (ст. 258).

ІІІ. Спеціальне законодавство складається з дев'яти основних за­конів та містить найбільшу кількість норм, що регулюють право­відносини, предметом яких є права на об'єкти права інтелектуаль­ної власності. Це:

- Закон України «Про авторське прав і суміжні права» [23];

-  Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моде­лі» [16];

-   Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» [17];

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні