Система інтелектуальної власності. Суб'єкти і об'єкти

- Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» [21];

-  Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» [19];

- Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та по­слуг» [18];

- Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» [31];

- Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуа­льних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» [32];

-  Закон України «Про особливості державного регулювання діяль­ності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, екс­портом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» [33]. Із перерахованих у класифікації 20 об'єктів права інтелектуа­льної власності (рис. 1. 2) ці закони охороняють 15. Розробляються також інші закони. Закон України «Про охорону прав на селекцій­ні досягнення у тваринництві» [34] пройшов перше читання у Вер­ховній Раді України. Підготовлено проект закону України «Про охорону прав на наукові відкриття». Заплановано розробити закони про охорону прав на комерційні найменування, на комерційні тає­мниці та на раціоналізаторські пропозиції.

Відзначимо, що на сьогодні є розбіжності між Цивільним коде­ксом України та спеціальним законодавством з інтелектуальної власності

Ці розбіжності найближчим часом буде усунено. Але є ще серйозніша проблема — це проблема гармонізації спеціального законодавства України з нормами міжнародної угоди про торгове­льні аспекти інтелектуальної власності (Угода TRIPS), яка є однією з найважливіших угод Світової організації торгівлі (COT). Необ­хідно умовою для вступу України до COT є обов'язкове виконання норм цієї угоди.

Відповідно до вимог частини III Угоди TRIPS «Захист прав ін­телектуальної власності», країни-учасниці зобов'язуються забезпе­чити на своїй території дію таких процедур, які дозволяють здійс­нювати заходи, що запобігають порушенню законодавства у сфері oxoрони прав інтелектуальної власності та їх недопущення. Зокре­ма, стаття 41 Угоди TRIPS зазначає, що законодавство кожної кра­їни повинно мати норми, що дозволяли б удатися до ефективних дій, спрямованих проти будь-якого порушення прав інтелектуаль­ної власності, зокрема й до термінових заходів для запобігання по­рушенням і правових санкцій на випадок подальших порушень.

Подальше вдосконалення національного законодавства Украї­ни здійснюється з урахуванням вимог цього важливого міжнарод­ного нормативного акта.

Суттєвим доповненням до спеціального законодавства про ін­телектуальну власність є понад 50 підзаконних актів — положень, порядків, правил, інструкцій, регламентів, які регулюють окремі дії щодо об'єктів прав інтелектуальної власності [35].  

ІV. Велика кількість норм, що регулюють правовідносини у сфері інтелектуальної власності, розпорошена по багатьох загальних за­конах України. Найважливішими з них є закони України:

- «Про власність» ;

- «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну ді­яльність в Україні» ;

- «Про оподаткування прибутку підприємств»;

- «Про інформацію»;

- «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;

- «Про науково-технічну інформацію»;

- «Про збереження і розвиток народних художніх промислів України в ринкових умовах»;

- «Про телебачення і радіомовлення»;

- «Про захист інформації в автоматизованих системах»;

- «Про наукову і науково-технічну експертизу»;

- «Про рекламу»;

- «Про видавничу

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні