Система інтелектуальної власності. Суб'єкти і об'єкти

справу»;

- «Про систему суспільного телебачення і радіомовлення в Укра­їні»;

- «Про державну підтримку засобів масової інформації і соціа­льний захист журналістів»;

- «Про професійних творчих працівників і творчі союзи»;

- «Про кінематографію» тощо.

Важливим джерелом права інтелектуальної власності також є міжнародні конвенції і договори, до яких приєдналась Україна.

Отже, в Україні загалом створено законодавчу базу, що регулює правовідносини в сфері інтелектуальної власності. Але попереду чекає велика робота з її вдосконалення та гармонізації з міжнарод­ним (передовсім європейським) законодавством.

4. Державна система правової охорони інтелектуальної власності

За роки незалежності в Україні розбудовано державну систему правової охорони інтелектуальної власності (рис. 1. 5)

За здійснен­ня політики в сфері інтелектуальної власності в Україні відповідає Міністерство освіти і науки України. Виконання конкретних функ­цій у цій сфері Міністерство освіти і науки України делегувало Державному департаментові інтелектуальної власності, що йому підпорядкований.

Основними завданнями Департаменту є:

- участь у межах своєї компетенції в забезпеченні реалізації дер­жавної політики в сфері інтелектуальної власності;

- прогнозування та визначення перспектив і пріоритетних на­прямів розвитку в сфері інтелектуальної власності;

- організаційне забезпечення охорони прав на об'єкти інтелекту­альної власності.

Державний департамент інтелектуальної власності є урядовим органом державного управління, що уповноважений представляти, реєструвати та підтримувати на території України права на винахо­ди, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, зазначення походження товарів, топографії інтегральних мікро­схем, а також здійснювати реєстрацію об'єктів авторського права: творів літератури та мистецтва, комп'ютерних програм, баз даних тощо.                                                                       Український інститут промислової власності (Укрпатент) є державним підприємством, що перебуває в сфері управління Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

Головними завданнями Укрпатенту є:

- приймання заявок на видачу охоронних документів на резуль­тати науково-технічної діяльності, проведення експертизи за­явок на результати науково-технічної діяльності на відповід­ність їх умовам надання правової охорони, забезпечення здійс­нення державної реєстрації об'єктів промислової власності та змін їхнього правового статусу й офіційної публікації відповідних відомостей;

-  забезпечення здійснення державної реєстрації договорів про передачу права власності на результати науково-технічної дія­льності, що охороняються в Україні, та договорів про видачу дозволу (ліцензійних договорів) на їх використання;

- інформаційне забезпечення функціонування державної систе­ми охорони промислової власності: створення, актуалізація та забезпечення функціонування патентно-інформаційної бази, необхідної для проведення експертизи, та довідково-пошуко­вого апарату;

- матеріально-технічне та методологічне забезпечення в сфері охорони промислової власності.

Українське агентство з авторських та суміжних прав нале­жить до сфери управління Міністерства освіти і науки України та підпорядкованого йому Державного департаменту інтелектуальної власності.

Головними завданнями Агентства є:

- забезпечення охорони відповідно до чинного законодавства ав­торських

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні