Система інтелектуальної власності. Суб'єкти і об'єкти

і суміжних прав правовласників України та право-власників інших країн і їхніх правонаступників на території України та поза її межами;

- забезпечення здійснення державної реєстрації прав авторів на твори науки, літератури та мистецтва;

-  забезпечення формування та ведення Реєстру суб'єктів авто­рських та суміжних прав;

- сприяння розширенню міжнародного наукового й культурного співробітництва, обміну духовними цінностями,  залучення громадян України до надбань світової культури;

- надання допомоги авторам І Іншим правовласникам авторських і суміжних прав в управлінні їхніми майновими правами; -  забезпечення обслуговування правовласників та їхніх право­наступників на основі використання нової техніки та передо­вих технологій.

Інститут інтелектуальної власності і права виконує функ­цію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахів­ців у сфері інтелектуальної власності. Він готує спеціалістів і магіс­трів зі спеціальності «Інтелектуальна власність», а також підвищує кваліфікацію патентних повірених, патентознавців, професійних оцінювачів прав на об'єкти права інтелектуальної власності, держа­вних службовців тощо.

Державне підприємство «Інтелзахист» опікується питаннями боротьби з порушеннями прав на об'єкти права інтелектуальної власності, причому більшою мірою — суміжними правами.

У складі Державного департаменту інтелектуальної власності створено підрозділ державних інспекторів з питань інтелекту­альної власності. Робота цього підрозділу спрямована на забезпе­чення систематичного державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання законодавства в сфері інтелектуальної власності. Державні інспектори діють у всіх регіонах України. Во­ни вповноважені здійснювати планові й раптові перевірки суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з використанням об'єктів права інтелектуальної власності. При цьому державні ін­спектори співпрацюють з підрозділами правоохоронних і контроль­них органів Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації та Державної митної служби України.

5. Міжнародна система інтелектуальної власності

Основою міжнародної системи інтелектуальної власності на кі­нець 2004 року є 23 угоди, 15 з яких регулюють правовідносини у сфері промислової власності, а вісім — стосуються авторського та суміжних прав. Україна приєдналася до 18 договорів і продовжує роботу щодо приєднання до інших. Нижче наведено перелік Між­народних договорів.

Договори про охорону прав інтелектуальної власності:

-  Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів;

- Брюссельська конвенція про розповсюдження сигналів, що не­суть програми через супутник;

- Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від не­законного відтворення їхніх фонограм;

- Мадридська угода про санкції за неправдиві та неправильні по­значення походження виробів;

- Найробський договір про охорону олімпійського символу;

- Паризька конвенція про охорону промислової власності;

- Договір про патентне право (PLT);

- Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, вироб­ників фонограм і організацій мовлення;

- Договір про закони про торговельні марки (TLT);

- Договір про міжнародну реєстрацію аудіовізуальних творів;

- Вашингтонський договір про інтелектуальну власність стосов­но інтегральних схем (поки що не набрав чинності);

- Договір ВОІВ про авторське право;

- Договір ВОІВ про виконання і фонограми.

Глобальні договори системи охорони:

- Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні