Система інтелектуальної власності. Суб'єкти і об'єкти

процедури;

- Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків;

- Лісабонська угода про захист зазначень місця походження ви­робів та їх міжнародної реєстрації;

- Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків;

- Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків;

- Договір про патентну кооперацію. Договори про класифікації:

- Локарнська угода про утворення міжнародної класифікації промислових зразків;

- Ніццька угода про міжнародну реєстрацію товарів і послуг для реєстрації знаків;

- Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію;

- Віденська угода про утворення міжнародної класифікації зображувальних елементів.       

Адмініструє міжнародні договори з питань інтелектуальної власності Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), заснована 1967р. на Дипломатичній конференції у Стокгольмі. У 1974 р. ВОІВ дістала статус однієї з 18-ти спеціалізованих організа­цій ООН. На сьогодні її членами є 179 держав, зокрема й Україна.

Головними завданнями ВОІВ є:

- поліпшення взаєморозуміння та розвиток співпраці держав в інтересах їхньої взаємної користі на основі поваги до їх сувере­нітету та рівності;

- заохочення творчої діяльності, сприяння охороні інтелектуаль­ної власності в усьому світі;

- модернізація та підвищення ефективності адміністративної ді­яльності міжнародних угод, що створені в сфері охорони промислової власності, а також охорона літературних і художніх творів;

-  контроль за виконанням угод здійснюють керівні органи ВОІВ.

Конвенція, що засновує ВОІВ, передбачає наявність чотирьох органів: Генеральної Асамблеї, Конференції, Координаційного ко­мітету та Міжнародного бюро ВОІВ (секретаріату).

Генеральна Асамблея ВОІВ, членами якої є держави-члени ВОІВ за умови, що вони також є членами Асамблеї Паризького і (або) Бернського Союзів, а також Швейцарської Конфедерації — країни місця розташування ВОІВ, є верховним органом ВОІВ. На відміну від Генеральної Асамблеї, в Конференції беруть участь усі держави, що є членами ВОІВ. Членами Координаційного комітету є 72 країни, зокрема й Україна. Координаційний комітет — це вико­навчий орган Генеральної Асамблеї та Конференції, що виконує консультативні функції

Генеральна Асамблея та Конференція скликаються на чергові сесії щодва роки, Координаційний комітет — щорічно. Виконавчим головою ВОІВ є Генеральний директор, якого обирає Генеральна Асамблея на шестирічний термін. Секретаріат ВОІВ має назву «Міжнародне бюро». Він розташований у Женеві (Швейцарія).  

Всесвітня організація інтелектуальної власності.

Національне законодавство про охорону права інтелекту­альної власності має чинність тільки в межах тієї держави, яка йо­го прийняла. За межами цієї держави правова охорона результа­там інтелектуальної діяльності не надається. Там виникає мож­ливість використовувати зазначені результати без дозволу їх власника чи володільця і без виплати належної винагороди. Та­кий стан не міг задовольнити суб'єктів прав інтелектуальної влас­ності. Тому вже з кінця минулого століття починають укладатися міжнародні угоди, якими передбачається охорона прав на резуль­тати творчої діяльності, і за межами країни їх виникнення. Такі угоди хоча і не завжди досягали поставленої мети, проте виявили­ся в ряді напрямів досить ефективними, доцільними і виправда­ними. Тому їх розвиток і удосконалення тривають. Так склалася міжнародна система охорони інтелектуальної власності.

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні