Система інтелектуальної власності. Суб'єкти і об'єкти

style="font-size: На сьогодні найбільш авторитетною організацією є Все­світня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Фактично вона була започаткована ще в 1883—1886 pp. , коли були прийняті відповідно Паризька конвенція про охорону промислової влас­ності і Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів.

14 липня 1967 р. у Стокгольмі була підписана конвенція якою утворювалася Всесвітня організація інтелектуальної влас­ності. Вона набрала чинності в 1970 р.

У грудні 1974 p. BOIB набула статусу спеціалізованої уста­нови Організації Об'єднаних Націй.

Конвенція поставила перед ВОІВ такі завдання: - сприяти охороні інтелектуальної власності в усьому світі шляхом співробітництва між державами і, у конкретних випадках, у взаємодії з будь-якою іншою міжнародною організацією [4];  

3. Координаційний комітет (країни, обрані із числа ВОІВ, Паризького і Бернського союзів, та Швейцарія). На 1 січня 1995 р. членами Комітету були 58 країн).

Генеральна Асамблея приймає дворічний бюджет, спільний для всіх Союзів. Конференція приймає дворічний бюджет Конвенції.

Генеральна Асамблея і Конференція збираються на чергові сесії один раз на два роки. Координаційний комітет збирається на чергову сесію один раз на рік.

Виконавчим главою ВОІВ є Генеральний директор, який обирається Генеральною Асамблеєю на шестирічний строк, що може бути подовжений.

За станом на 9 квітня 1995 р. членами ВОІВ були 152 дер­жави, точніше сказати, вони стали учасницями Конвенції, якою була заснована Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Україна є членом ВОІВ.

Будь-яка держава може стати членом ВОІВ за таких умов:

• держава є членом Паризького або Бернського союзу;

• держава є членом ООН або будь-якої спеціалізованої уста­нови, пов'язаної з ООН.

• держави — члени Міжнародного агентства з атомної енергії або такі, що є стороною Міжнародного Суду, чи запрошені Генеральною Асамблеєю ВОІВ стати учасником Конвенції.

Членство ВОІВ оформляється здачею на охорону ратифі­каційної грамоти або акта про приєднання Генеральному дирек­тору ВОІВ у Женеві. Держави, які є членами Паризького або Бернського союзів, можуть стати членами ВОІВ тільки у тому ви­падку, коли вони уже пов'язані, принаймні, адміністративними положеннями Стокгольмського акта (1967 р. ) Паризької кон­венції або Паризького акта (1971 р. ) Бернської конвенції. Вони можуть стати членами ВОІВ шляхом одночасної ратифікації або приєднання до адміністративних положень одного із них.


Список використаної літератури

  1. Інтелектуальна власність: Навчальний посібник/ За ред. . д. т. н. Цибульова П. М. -К. :УкрІНТЕІ,2006. -276с.
  2. Конституція України: Офіційне видання. -К:Право,1996.
  3. Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / О. А. Підопригора та ін. - К. : Концерн „Видавничий дім „ІнЮре””, 2004. - 672с
  4. Сусліков Л. М. , Двордяй В. С. Патентознавство. Навчальний посібник. -Київ: Центр навчальної літератури, 2005. -232 с.
  5. Цибульов П. М. , Чеботарьов В. П. , Зінов В. Г. ,Суіні Ю. Управління інтелектуальною власністю / За ред. . П. М. Цибульова: Монографія. - К. : „К. І. С. ”, 2005. - 448с.
  6. Цибульов П. М. , Чеботарьов В. П. , Популярно про інтелектуальну власність: абетка/За заг. ред. . к. е. н. М. Паладія. - К. :ТОВ „Альфа-ПІК”,2004. -56с.
  7. Цивільний кодекс України. X. : ПП. „ІГВІНІ”,2005. - 400с.
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні