Система інтелектуальної власності. Суб'єкти і об'єкти

права авторів, в разі їх  порушення.

2. Суб’єкти права інтелектуальної власності 

Суб’єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об’єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник, тощо) та інші особи, яким належать за заповітом або за договором особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 421 ЦК України, „суб’єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об’єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору”.  

Суб'єкти права на результати науково-технічної творчості

Відповідно до цивільного кодексу України суб'єктами права ін­телектуальної (промислової) власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок є винахідник, автор промислового зразка та інші особи, які набули прав на них за договором чи законом [5].

Безумовно, первинним суб'єктом права є творець — автор, ви­нахідник. Відповідно до закону автором винаходу, корисної моделі чи промислового зразка визнається фізична особа, творчою працею якої вони створені. Для визнання особи автором відповідного рі­шення не мають значення ні вік, ні стан її дієздатності. Неповноліт­ні особи від 14 до 18 років не лише здобувають, а й самостійно здій­снюють належні їм права. Часткову цивільну дієздатність мають особи віком до 14 років.

Поряд з українськими громадянами, авторами та власниками прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки можуть бу­ти особи без громадянства, які проживають на території України

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають по­за межами України, з урахуванням міжнародних зобов'язань нашої держави мають в Україні такі ж самі права, що й українські грома­дяни.

Ще одним суб'єктом права є патентовласник, тобто особа, яка отримала патент на винахід, корисну модель чи промисловий зра­зок. Ним може бути автор, його спадкоємець чи інший патентовлас­ник. Законодавство України надає авторові можливість поступити­ся своїм правом на одержання патенту будь-якій фізичній або юри­дичній особі, наприклад, роботодавцеві.

У разі смерті автора або власника патенту патентні права пере­ходять до їхніх спадкоємців. Успадкування патентних прав відбу­вається як за законом, так і за заповітом. При успадкуванні патент­них прав до спадкоємців переходять майнові права патентовласника в повному обсязі.

Патентний повірений хоча й не є суб'єктом права на винахід, корисну модель та промисловий зразок, але як високопрофесійний фахівець він надає допомогу заявникам у справі набуття ними прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також здійснює посередницькі функції між заявниками, патентним відомством і патентними повіреними інших країн. Згідно з законом патентування за кордо­ном здійснюється через патентного повіреного. Відносини, що пов'язані з професійною роботою патентних повірених, регулюють­ся Положенням про представників у справах інтелектуальної влас­ності (патентних повірених), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. №938.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є його автор або інші особи, які набули прав на зазначеному компонуванні за договором чи законом.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на сорт рослин, по­роду тварин є автор або інші особи, які набули майнових прав інте­лектуальної власності за

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні