Система інтелектуальної власності. Суб'єкти і об'єкти

договором чи законом.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на наукові від­криття є насамперед їхні автори, тобто фізичні особи, творчою працею яких зроблено ці відкриття. Після смерті автора його право на наукове відкриття переходить до спадкоємців за законом або за­повітом. Слід відзначити, що, на відміну від інших об'єктів права інтелектуальної власності, закон не закріплює за авторами наукових відкриттів монопольних прав на встановлені ними зако­номірності, властивості та явища матеріального світу. Наукові від­криття від моменту оприлюднення їх стають суспільним надбанням і їх може використати кожна зацікавлена особа.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на раціоналізатор­ську пропозицію є її автор та юридична особа, якій цю пропозицію подано.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на комерційну та­ємницю є як фізичні, так і юридичні особи, які правомірно визнача­ли інформацію комерційною таємницею [5].  

Суб'єкти права на комерційні позначення

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну ма­рку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фі­зичним та (або) юридичним особам. Взаємовідносини при викорис­танні знака, свідоцтво на яке належить кільком особам, визнача­ються угодою між ними. Коли нема такої угоди, кожен власник сві­доцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака й передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва.

Суб'єктом права інтелектуальної власності на географічне за­значення є виробники товарів, асоціації споживачів, інші визначені законом особи.

Суб'єктами права на комерційні найменування є комерційні ор­ганізації, що мають статус юридичної особи та є власниками сві­доцтв на них

Суб'єктом права може бути також фізична особа-підприємець. Особи можуть мати однакові комерційні найменуван­ня, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, і їхніх послуг.

Суб'єкти права на комерційні найменування на сьогодні не отримують свідоцтв на них і такі права, як на об'єкт права ІВ, поки що не реєструються.  

Суб'єкти авторського права

Первинним суб'єктом авторського права є автор твору. Якщо нема інших фактів, автором твору вважається фізична особа, зазна­чена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Суб'єктами авторського права є та­кож інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори від­повідно договору чи закону.

Автором твору може бути будь-яка фізична особа незалежно від стадії, віку, громадянства та стану дієздатності. Авторами визнають творців не тільки оригінальних товарів, а й похідних, тобто перекла­дів, переробок, копій творів образотворчого мистецтва тощо.

Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить співавторам спільно, незалежно від того, становить він одне нерозри­вне ціле чи складається з частин, кожна з яких може мати ще й само­стійне значення. Частина твору, створеного у співавторстві, визна­ється такою, що має самостійне значення, якщо її можна використати незалежно від інших частин цього твору. Кожен зі співавторів зберігає своє авторське право на створену ним частину твору, яка має са­мостійне значення. Відносини між співавторами можуть бути визна­чені договором. Якщо нема такого договору,

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні