Система інтелектуальної власності. Суб'єкти і об'єкти

авторське право на твір здійснюють усі співавтори спільно.

Власниками авторських прав на твори після смерті автора ста­ють його спадкоємці. Успадкування авторських прав на твори за за­гальним правилом може здійснюватися за законом або заповітом. При успадкуванні за законом власниками авторських прав на твори можуть стати тільки громадяни, які входять до тієї чи іншої черги законних спадкоємців. Якщо померлий автор не мав законних спад­коємців і не залишив заповіту, його авторські права на твір, на відмі­ну від іншої спадкоємної маси, до держави не переходять, а припи­няються. При успадкуванні за заповітом авторські права на твір мо­жуть бути передані будь-якій особі незалежно від її громадянства та наявності родинних відносин з померлим чи юридичній особі неза­лежно від профілю її діяльності та місцезнаходженнями.

До спадкоємців не переходять особисті немайнові права авто­рів. Спадкоємці мають лише право протидіяти посяганню на твір, яке може зашкодити честі та репутації автора.

Юридична особа може стати суб'єктом авторського права в по­рядку правонаступництва (злиття, приєднання, поділу, перетво­рення)

Суб'єктами авторського права, які набувають майнових прав за законом, крім автора, можуть бути:

- роботодавець (наймач) автора твору, створеного у зв'язку з ви­конанням трудового договору (службового твору) — стаття 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та стат­тя 429 Цивільного кодексу України;

- особа, яка випускає періодичні видання (газети, журнали) та збірники (енциклопедії, енциклопедичні словники, періодичні збірники, збірники наукових праць), — стаття 19 Закону Укра­їни «Про авторське право і суміжні права».

Види, зміст, порядок укладення договорів щодо розпоряджання правами інтелектуальної власності визначаються цивільним зако­нодавством України, зокрема главою 75 Книги V Цивільного коде­ксу України.  

Суб'єкти суміжних прав

Первинними суб'єктами суміжних прав є виконавець, вироб­ники фонограми, виробники відеограми, організація мовлення. Без доказів іншого виконавцем, виробником фонограми, відеограми, програми (передачі) організації мовлення вважається особа, ім'я (найменування) якої зазначено, відповідно, у фонограмі, відеогра­мі, їх примірниках чи упаковці, а також під час передачі організації мовлення. Суб'єктами суміжних прав є також інші особи, які набу­ли таких прав відповідно до договору чи закону.

Виконавець — це актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, танцюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декла­мує, грає на музичному інструменті, танцює чи в будь-який інший спосіб виконує твори літератури, мистецтва чи твори народної твор­чості, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а також диригент музичних і музично-драматичних творів. Виконавцями можуть бути тільки фізичні особи: громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства.

Виробником фонограми може бути як фізична, так і юридична особа, яка взяла на себе ініціативу та відповідальність за перший звуковий запис виконання або будь-яких інших звуків. Тобто осо­ба, яка задумала цей проект і втілила його в життя (орендувала чи створила студію, уклала договори з авторами й виконавцями на за­пис виконання, фінансувала цей проект або уклала відповідні дого­вори зі спонсорами чи кредиторами, здійснила інші необхідні дії).

Виробником відеограми може бути фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу й несе відповідальність за перший відеозапис виконання або будь-яких рухомих зображень

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні