Система інтелектуальної власності

те, що права на них обмежені в часі. Наприклад, тимчасовий термін охорони винаходу - 20 років. Охорона майнових прав на об’єкти авторського права в Україні діє протягом всього життя автора і додатково 70 років після його смерті. А особисті немайнові права автора охороняються безстроково.

Якщо є поняття інтелектуальної власності, то і є поняття права інтелектуальної власності. Не може бути власності без права власності. За законом України «Про власність» будь-які результати інтелектуальної діяльності визначаються об’єктами права власності. Цивільний кодекс України дає таке визначення: «Право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’ єкт права інтелектуальної власності, визначений цим кодексом та іншим законом».

Право власності прийнято розглядати в об’єктивному і суб’єктивному значенні.

В об'єктивному значенні права інтелектуальної власності - це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини в процесі створення і використання результатів інтелектуальної діяльності.

У суб'єктивному значенні права інтелектуальної власності - особисті немайнові і майнові права, що відповідно до чинного законодавства належать авторам того чи іншого результату інтелектуальної діяльності.

У 1967 р. у Стокгольмі було підписано конвекцію, що заснувала всесвітню організацію інтелектуальної власності (ВОІВ), згідно з якою до понять інтелектуальної власності відносять:

- промислову власність, що головним чином охоплює винаходи, товарні знаки і промислові зразки;

- авторське право, яке стосується літературних, музичних, художніх, фотографічних і аудіовізуальних творів.

3
Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності

Об’єкт інтелектуальної власності, а точніше - об’єкт права інтелектуальної власності - це законодавчо визначений таким результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, літературній і художній сферах, що надає його автору особисті немайнові права, а також пов’язану з цим сукупність виключних прав майнового характеру.

Об’єкти інтелектуальної власності є результатом творчої праці людини. Розрізняють два види творчості - технічну і художню. Відповідно до цього всі об’єкти інтелектуальної власності умовно поділяють на дві групи: об’єкти промислової власності і об’єкти авторського права та суміжних прав. В окрему групу виділяють так звані нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. Класифікацію об’єктів інтелектуальної власності наведено на рис. 1. 3.  

Рисунок 1. 3 - Класифікація об’єктів інтелектуальної власності

Перша група - об’єкти промислової власності - переважно використовується у сфері виробництва і надання послуг і сприяє підвищенню технічного рівня суспільного виробництва, його ефективності, забезпечує конкурентоздатність вироблених товарів і послуг.

Друга група - об’єкти авторського права і суміжних прав - використовується в гуманітарній сфері для збагачення внутрішнього світу людини, формування її світогляду. Ця група об’єктів інтелектуальної власності, в свою чергу, поділяється на дві частини - власне об’єкти авторського права - це твори науки, літератури, мистецтва, і об’єкти суміжних з авторськими прав, до яких відносяться права виконавців творів, виробників фонограм, організацій мовлення.

Отже, об'єкт інтелектуальної власності - це нематеріально виражений результат інтелектуальної діяльності, зафіксований на матеріальному носії, що надає його автору або особі, визначеній чинним законодавством, виключне право власності на цей результат, яке набувається, здійснюється та захищається відповідно до законодавчо встановлених норм і правил.

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні