Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

План

1. Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні. 3

2. Система методів державного регулювання зовнішньої торгівлі 6

 

 1. Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні.

Згідно закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” Україна самостійно формує систему та структуру державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на своїй території.

         Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності повинно забезпечити:

-         захист економічних інтересів України і законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

-         створення однакових можливостей для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з ціллю розвитку всіх видів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, використання доходів і здійснення інвестицій;

-         розвиток конкуренції і ліквідацію монополізму.

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється виходячи з наступних цілей:

-         забезпечення збалансованості економіки і рівноваги внутрішнього ринку України;

-         стимулювання прогресивних структурних змін в економіці;

-         створення найбільш сприятливих умов для введення економіки України в систему міжнародного поділу праці.

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється:

-         Україною як державою в лиці її органів в межах їх компетенції;

-         недержавними органами управління економікою (товарними, фондовими, валютними біржами, торгівельними палатами і ін. ), які діють на основі своїх установчих документів;

-         самими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності на основі відповідних угод, які заключаються між ними.

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється за допомогою:

-         законів України;

-         передбачених в законах України актів тарифного і нетарифного регулювання, які видаються державними органами України в межах їх компетенції;

-         економічних методів оперативного регулювання (валютних, фінансово-кредитних операцій та ін. ) в рамках законів України;

-         рішень недержавних органів управління економікою, які приймаються згідно їх установчих документів в рамках законів України;

-         договорів, які заключаються суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності і не суперечать законам України

Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності:

1. Верховна Рада України. В компетенцію Верховної Ради України входить:

-         прийняття, зміни, анулювання законів;

-         затвердження основних напрямів зовнішньоекономічної політики;

-         затвердження структури органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

-         заключення міжнародних договорів;

-         встановлення спеціальних режимів зовнішньоекономічної діяльності на території України;

-         затвердження списку товарів, експорт і імпорт яких підлягає ліцензуванню або забороняється.

2. Кабінет Міністрів України:

-         визначає методи здійснення зовнішньоекономічної політики України;

-         здійснює координацію діяльності міністерств, державних комітетів і відомств України по регулюванню зовнішньоекономічної діяльності;

-         координує роботу торговельних представництв України та в інших державах;

-         приймає нормативні акти з питань зовнішньоекономічної діяльності;

-         проводить переговори і заключає міжнародні договори;

-         виносить на розгляд Верховної Ради України пропозиції відносно організації системи міністерств, державних комітетів і відомств – органів оперативного державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

-         забезпечення складання платіжного балансу, зведеного валютного плану України;

-         здійснює міри для раціонального використання коштів Державного валютного фонду України.

3. Національний банк України:

-         здійснює збереження і використання золотовалютного резерву України;

-         представляє інтереси України в відносинах з центральними банками і іншими фінансово-кредитними інститутами і заключає відповідні банківські угоди;

-         регулює курс національної валюти України по відношенню до грошових одиниць інших держав;

-         здійснює облік і розрахунки за пред’явленими і отриманими кредитами держави, проводить операції з централізованими валютними ресурсами, які виділяються із державного валютного фонду України.

4. Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі України:

-         забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної політики при здійсненні суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності виходу на зовнішній ринок, координує їхню діяльність;

-         здійснює контроль за дотриманням всіма суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності законів України і умов міжнародних договорів України;

-         здійснює міри нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, реєстрацію окремих видів контрактів і інші функції.

5. Державне управління митного контролю:

-         здійснює митний контроль в Україні;

6. Антимонопольний комітет України:

-         здійснює контроль

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні