Складнопідрядні речення з кількома підрядними

Складнопідрядні речення з кількома підрядними

Складнопідрядне речення - це речення, частини якого нерівноправні за смислом і поєднані сурядним зв'язком за допомогою сполучників підрядності або за допомогою сполучного слова.

Одна з частин складнопідрядного речення є головною, інша - залежною. Від головної частини до залежної можна поставити питання.

Напр. : Щоб не пламеніти горобині самотньо, посадив я поблизу неї нашу українську калину (І. Цюпа) - для чого посадив?

Серед складнопідрядних речень виділяються три основних види:

  • складнопідрядні речення з підрядними означальними;
  • складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними;
  • складнопідрядні речення з підрядними обставинними.  

складнопідрядне речення

приклади

підрядне означальне

Для нас тоді був цілий світ, як вимріяна казка (П. Карманський)

підрядне з'ясувальне

Щасливий, хто сни має милі (Л. Українка)

підрядне обставинне

Малі дерева схожі на дорослих, як діти на своїх батьків (М. Сингаєвський)

 Складнопідрядні речення можуть являти собою або елементарні конструкції, що складаються тільки з двох предикативних частин (головної і підрядної), або неелементарні (багатокомпонентні), які склада­ються з трьох і більше предикативних частин. Елемен­тарні (двокомпонентні) конструкції складають основу син­таксичної структури складнопідрядного речення. З них у мовленні формуються різні неелементарні складнопідряд­ні речення, у яких маємо не тільки формально-синтаксичне, але й семантичне, ускладнення вихідних елемен­тарних конструкцій

Саме складнопідрядні речення най­частіше бувають неелементарними синтаксичними одини­цями. Кожне з неелементарних складнопідрядних речень членується на синтаксичні блоки, які можуть охоплю­вати як одну предикативну частину, так і декілька; 3 чис­ленних мовленнєвих реалізацій багатокомпонентності в системі мови закріпилися типові поєднання предикатив­них частин неелементарних складнопідрядних речень.

З-поміж неелементарних складнопідрядних речень ви­діляють такі класи: 1) конструкції з супідрядністю; 2) кон­струкції з послідовною підрядністю; 3) конструкції з супідрядністю і послідовною підрядністю.

Конструкції з супідрядністю — це такі нееле­ментарні складнопідрядні речення, у яких дві або більше підрядних частин залежать від опорного чи співвіднос­ного слова головної частини або від головної частини в цілому. Залежно від характеру вираження в цих реченнях підпорядкованості підрядних частин розрізняють два види супідрядності: а) супідрядність однорідну; б) супідряд­ність неоднорідну.

Складнопідрядні речення з однорідною супід­рядністю являють собою неелементарні конструкції, підрядні частини яких залежать від того самого опорного чи співвідносного слова головної частини або від головної частини в цілому і перебувають в однакових семантико-синтаксичних відношеннях із ними. Підрядні частини у складнопідрядних реченнях з однорідною супідрядністю звичайно приєднуються до опорного чи співвідносного слова головної частини або до головної частини в цілому за допомогою однакових сполучників або сполучних. слів, напр. :

Коли б-знати, що мислять руки, Що замислюють руки (Б. Олійник);

Я бачив, як зірниця впала, Як на снігу вона палала, Як сніг, біліший від лілеї, Вночі іскрився біля неї (Д. Павличко);

Як ідеш ти білою тропою, І зимове сонце блисне враз. Як над широчінню сніговою За алмазом спалахне алмаз, Як зненацька у людській розмові Дружній голос душу стрепене, Як заблисне в посмішці

1 2 3 4