Словотвiр, морфологія праслов'янської мови

ti збереглися у польській, чеській, болгарській, сербохорватській мовах.

Форма я утворилася ще в доісторичні часи, збереглася лише в болгарській аз та македонській - jas.

Приклад відмінювання займенника азъ:

Н. в азь

Р. в mene

Д. в mьпe

З. в mene

О. в mъnoju

М. в mьne

Для більшості слов’янських мов характерний займенник Ви на позначення ввічливості. У польській мові форма ввічливості виражається використанням слів pan, pani. Західнослов’янською особливістю є форми вказівного займенника ten у значенні "он", у сербохорватській мові наявний займенник дваі, що використовується для позначення давнього потрійного розрізнення віддалених предметів.

 5. Використання історичних коментарів у шкільному курсі мови

При вивченні іменника учням доцільно пояснити залишкові явища, зокрема архаїчні відмінкові форми, двоякі закінчення іменників чоловічого роду у родовому і місцевому відмінках однини, залишки двоїни.

При вивченні прикметника варто звернути увагу на відсутність відмінювання коротких форм. Характеризуючи займенники – різні відмінкові закінчення у третій особі, походження "н" в особових займенниках. Опрацьовуючи дієслова, охарактеризуємо у дієсловах – особливості інфінітива, відсутність дієвідмінювання в дієсловах минулого часу, особливості умовного способу тощо. При коментуванні слід прагнути того, щоб діти зрозуміли історичну залежність лінгвістичних утворень. 

 

Література

1. Вступ до порiвняльно-iсторичного вивчення слов’янських мов /за ред. О.С.Мельничука. - К.: Наук. думка, 1966. - 588 с.
2. Кондрашов Н.А. Славянские языки: Учебн.пособие для студентов филол. спец. пед. ин-тов.-М.: Просвещение,1986.-239 с.
3. Кочерган М.П. Гілки слов’янських мов. Порівняльна характеристика //Відродження, 1994.-№8.-С.56-59.
4. Леута О.І. Старослов’янська мова: Підручник.-К.: Вища шк., 2001.-255 с.
5. Майборода А.В. Старослов’янська мова. -К.: Вища шк., 1975.- 294 с. 

 

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні