Соціальне страхування та його місце в соціальному захисті

ПЛАН

Вступ

1. Поняття і необхідність соціального страхування

2. Джерела формування Фонду соціального страхування

3. Основні види виплат по соціальному страхуванню

Висновки

Список використаної літератури

 

Вступ

Ніхто, крім держави, не може законодавче захистити життя людей від можливого безробіття, фінансової скрути, зубожіння. На жаль, механізми та­кого захисту в Україні майже повністю відсутні. Напружена ситуація з держав­ним бюджетом призводить до падіння загального рівня доходів і диференціа­ції різних верств суспільства за доходами, дедалі більша частина людей потре­бує державної допомоги, претендує на соціальні трансферти.

До урядових трансфертів традиційно відносять допомогу з безробіття, пенсії, допомоги малозабезпеченим, старим, хворим. Тому формування систе­ми соціального страхування в Україні – одна з найактуальніших проблем і наріжний камінь політики зайнятості. Для її розв'язання необхідно вивчити досвід функціонування аналогічних систем у розвинутих країнах у поєднанні з ретроспективним дослідженням вітчизняної практики.

У країнах із розвинутою ринковою економікою досягнення високого рів­ня зайнятості – одна з основних цілей макроекономічної політики держави. Система заходів щодо регулювання зайнятості базується на державній концеп­ції стимулювання економічного зростання, підвищення ефективності вироб­ництва і продуктивності праці, що розглядаються як найважливіші умови під­тримання і створення додаткової зайнятості

1. Поняття і необхідність соціального страхування. Еволюція розвитку.

Необхідність соціального страхування обумовлена потре­бою у формуванні таких соціальних фондів, за рахунок яких працездатним громадянам можна було б гарантувати їхнє фі­нансове забезпечення у разі тимчасової втрати працездатності або втрати роботи. Перерви у роботі, викликані об'єктивними причинами (хворобою, травмами, вагітністю, безробіттям тощо) не можуть бути оплачені за рахунок фонду заробітної плати, тому держава зобов'язана створити такі умови, за яких втрачені доходи були б компенсовані суспільством за рахунок спеціальних джерел. Визначення джерел, принципів, умов формування відповідних соціальних фондів та порядку їх­нього використання на вказані цілі здійснюються у процесі створення і функціонування системи соціального страхуван­ня.

Система соціального страхування повинна базуватися на таких загальних принципах:

–   солідарності (перерозподіл коштів між працездатними і непрацездатними, здоровими і хворими, працюючими і безро­бітними);

–   обов'язковості (охоплення соціальним страхуванням усіх працюючих за наймом, участь застрахованих осіб у форму­ванні відповідних фондів);

–   рівноправності всіх застрахованих осіб (стосовно зобо­в'язань на фінансування витрат, прав і гарантій);

–   державних гарантій щодо виплат із соціального страху­вання;

–   контролю за формуванням і використанням фондів со­ціального страхування.

В Україні система соціального страхування включає такі види:

–   у разі тимчасової втрати працездатності;

–   у разі безробіття;

–   медичне обслуговування;

–   пенсійне забезпечення.

Джерелами соціального страхування в Україні є відраху­вання підприємств, організацій і установ різних форм влас­ності, кошти населення, бюджетні кошти та інші джерела.

З метою упорядкування системи соціального страхування та ефективного використання коштів створюються відповідні соціальні фонди, до яких належать Фонд соціального страху­вання України, Фонд сприяння зайнятості населення та інші.

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні