Соціальне страхування та його місце в соціальному захисті

допомог та інших ви­трат тощо.

Основними джерелами Фонду є:

– збір на обов'язкове соціальне страхування (крім збору на обов'язкове соціальне страхування у разі безробіття);

–   надходження за путівки на санаторно-курортне лікуван­ня та оздоровлення;

–   добровільні внески підприємств, організацій, установ і фізичних осіб;

–   інші надходження,

Збір на обов'язкове соціальне страхування є головною статтею доходної частини Фонду соціального страхування України.

Суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, їхні об'єднання, бюджетні, громадські та інші уста­нови й організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, філії, відділення та інші підрозділи суб'єктів під­приємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи, розташованої на території іншої, ніж платник зборів, територіальної громади, сплачують збір на обов'язкове соці­альне страхування до Фонду в розмірі 4% від фактичних витрат на оплату праці. Підприємства, установи й організації, на яких працюють інваліди, цей збір до Фонду соціального страхування сплачують з витрат на оплату праці за винятком фактичних затрат на оплату праці інвалідів.

Фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також ад­вокати, приватні нотаріуси і фізичні особи, які працюють на умовах трудового контракту (договору), та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими до­говорами, в тому числі члени творчих спілок, творчі пра­цівники, які не є членами творчих спілок, сплачують збір на обов'язкове соціальне страхування на рахунок Фонду на до­бровільних засадах.

Розглянемо детальніше розміри внесків на загально­обов'язкове державне соціальне страхування:

1) у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похо­ванням:

- для роботодавців - 2,5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визна­чаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оп­лату праці», та підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян;

- для найманих працівників - від суми оплати праці, що включає основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкла­данню прибутковим податком з громадян: 0,25 відсотка - для найманих працівників, які мають заробітну плату нижче 150 гривень; 0,5 відсотка - для найманих працівників, які мають заробітну плату більше 150 гривень;

2) на загальнообов'язкове державне соціальне стра­хування на випадок безробіття:

- для роботодавців з 1 січня 2001 року - 2,0 відсот­ка, з 1 липня 2001 року - 2,5 відсотка суми фактич­них витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визна­чаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оп­лату праці», та підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян;

- для найманих працівників - 0,5 відсотка суми оп­лати праці, що включає основну

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні