Соціальне страхування та його місце в соціальному захисті

та додаткову за­робітну плату, а також інші заохочувальні та компен­саційні виплати, у тому. числі в натуральній формі, які підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян;

3) для осіб, які беруть участь у загальнообов'яз­ковому державному соціальному страхуванні на до­бровільних засадах, забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, осіб, які ви­конують роботи (послуги) згідно з цивільно-правови­ми угодами, а також громадян України, які пра­цюють за межами України та не застраховані в системі обов'язкового державного соціального стра­хування країни, в якій вони перебувають, з 1 січня 2001 року - 5,5 відсотка, з 1 липня 2001 року - 6,0 відсотка суми оподатковуваного доходу (прибутку), у тому числі: 3,0 відсотка - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втра­тою працездатності та витратами, зумовленими наро­дженням та похованням;

- з 1 січня 2001 року - 2,5 відсотка, з 1 липня 2001 року - 3,0 відсотка - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок без­робіття.

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або трав­ми, не пов'язаної з нещасним випадком на вироб­ництві, виплачується застрахованим особам Фондом соціального страхування з тимчасової втрати пра­цездатності починаючи з шостого дня непрацездат­ності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення.медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати пра­цездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Перші п'ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачуються власником або уповноваженим ним органом за раху­нок коштів підприємства, установи, організації за ос­новним місцем роботи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Виходячи з можливостей Фонду за­гальнообов'язкового державного соціального стра­хування України на випадок безробіття установити, що виплати, передбачені частинами другою та чет­вертою статті 23, абзацом другим частини першої та частиною другою статті 28, частиною першою статті 33 Закону України «Про загальнообов'язкове дер­жавне соціальне страхування на випадок без­робіття», встановлюються в розмірі не нижче ніж 11 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Виходячи з можливостей Фонду со­ціального страхування з тимчасової втрати працездат­ності установити, що виплата, передбачена статтею 41 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втра­тою працездатності та витратами, зумовленими наро­дженням та похованням», встановлюється в розмірі не нижче ніж 64 відсотки прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

Розмір допомоги на поховання з усіх видів загальнообов'язкового державного соціального страхування встановлюється у розмірі не нижче ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної особи.

3. Основні види виплат по соціальному страхуванню

Кошти Фонду соціального страхування використовують­ся на:

– виплату застрахованим допомоги з тимчасової непраце­здатності, вагітності і пологах, при народженні дитини, а також на поховання;

– фінансування санаторно-курортного лікування та оздо­ровлення працюючих та членів їх сімей;

– фінансування (дотація) дитячих оздоровчих таборів, сту­дентських оздоровчо-спортивних таборів і позашкільне обслу­говування, часткове утримання санаторіїв-профілакторіїв, що перебувають у віданні професійних спілок;

–  створення резерву коштів для забезпечення виплат та надання послуг

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні