Соціальні аспекти здоров’я

Соціальні аспекти здоров’я

В сучасних умовах зростає значення здоров'я як пріоритетної соціальної цінності. З точки зору сучасних гуманістичних ідеалів, здоров'я розглядається не тільки як важливий суспільний та індивідуальний ресурс, а й як провідний показник життєздатності, рівня соціального благополуччя, гармонійності розвитку людини та суспільства. Як відомо, індекс людського розвитку, прийнятий ООН, враховує три основні компоненти: дохід, освіта, здоров'я.

В українському суспільстві, як і в інших сучасних демократичних державах міжнародної спільноти, життя та здоров'я людей визнаються вищими соціальними цінностями. В останні роки спостерігаються певні зміни у законодавстві України в сфері охорони здоров'я у напрямі приведення до між народних правових норм, пріоритетів ВООЗ. Згідно чинного законодавства України охорона здоров'я є пріоритетним напрямом у діяльності суспільства і держави («Основи законодавства України про охорону здоров'я», ст.  4).  Проте, як справедливо відзначає Ю.  Кундієв, «кожна окрема людина і народ у цілому повинні мати не тільки конституційне, а й реальне право на охорону здоров'я, відповідальність за нього лежить на суспільстві і державі» .

Як відомо, стан здоров'я людей залежить від багатьох чинників. За класифікацією американського вченого Роббінса, фактори, що впливають на здоров'я, можна розділити на чотири великі групи: спосіб життя (51—52% впливу); стан навколишнього середовища (20—21%); біологічні чинники (19—20%); обсяг і якість медичної допомоги (8—9%) [14, с. 98]. Ця статистика свідчить про перевагу саме суспільних впливів на здоров'я і є підтвердженням думки про відповідальність суспільства та держави за здоров'я, наявність протиріччя між декларованим і реальним правом людей на здоров'я.

У більшості праць зарубіжних і вітчизняних науковців здоров'я визначається не тільки як медико-біологічна, а й як соціальна категорія. Проте, як відзначає О. В. Дмитрієва, соціальна складова здоров'я недостатньо описана і конкретизована [4, с. 83]. На нашу думку, аналіз здоров'я як соціальної категорії пов'язаний з інтерпретацією цього складного багатовимірного феномену в контексті категорії «соціальне», виокремленням власне соціальної складової із сукупності суспільних впливів на здоров'я

«Категорія соціальне відображає особливу об'єктивну і суб'єктивну реальність, яка створюється людьми безпосередньо через буття в спільнотах. Ця реальність поєднує в собі риси, дії, вчинки людей, взаємини між ними, речі, норми, цінності, знаки, символи» [15, с. 492]. Розмежовують різні рівні прояву соціального: індивідуальний, груповий і загальносоціальний (соцієтальний).

Враховуючи різні аспекти категорії «соціальне», можна запропонувати і відповідні підходи до характеристики здоров'я як соціальної категорії. Здоров'я як соціальну категорію у широкому значенні можна розглядати в контексті його суспільної зумовленості, опосередкованості широким спектром суспільних чинників - економічних, політичних, правових, ідеологічних тощо. Наприклад, визначаючи здоров'я через діалектичну єдність біологічного і соціального, П. Д. Тищенко, І. І.  Царегородцев і А. В.  Шиманов під «соціальним» розуміють систему матеріальних і духовних факторів суспільного походження, що впливають на життєдіяльність людини та її здоров'я [4, с. 86].

Здоров'я як соціальну категорію у широкому розумінні характеризує і ві домий російський соціальний гігієніст, соціолог медицини Ю. П.  Лисицин: «Людина живе у суспільстві, її здоров'я залежить не тільки від її вроджених, успадкованих і закріплених рис, а передусім від суспільних відносин і соціаль них умов, які врешті-решт визначаються характером суспільства» [8, с. 1].

Суспільна зумовленість здоров'я найбільш яскраво проявляється на рівні громадського здоров'я. Враховуючи,

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні