Соціальні функції сім'ї

Соціальні функції сім’ї

Систему взаємодії сім'ї і суспільства, з одного боку, та сім'ї й особи —з другого, відбивають функції сім'ї. Залежно від еволюції суспільства і зміни вимог, які ставляться до сім'ї" як соціального інституту, змінювалися як зміст, так і її соціальні функції

Під функціями сім'ї розуміється спосіб прояву активності, життєдіяльності сім'ї та її членів. Можна виділити функції сім'ї стосовно суспільства, функції суспільства щодо сім'ї, сім'ї стосовно особи й особи стосовно сім'ї. У зв'язку з цим функції сім'ї можна розглядати як соціальні (стосовно суспільства) й індивідуальні (стосовно особи). Функції сім'ї тісно пов'язані з потребами суспільства в інституті сім'ї і з потребами особистості в належності до сімейної групи. Функції сім'ї глибоко історичні, тісно пов'язані із соціально-економічними умовами життєдіяльності суспільства, тому з часом змінюються як характер, так і їх ієрархія.

Як у вітчизняній, так і в зарубіжній соціологічній літературі відсутня єдина типологія функцій сім'ї. Залежно від сфер життєдіяльності В.М. Піча, О М. Семашко та інші виділяють такі основні функції сучасної сім'ї:

Таблиця 1.

Функції сучасної сім'ї

а) суспільні функції

б) Індивідуальні функції

Репродуктивна сфера

- біологічне відтворення суспільства,

- прагнення мати дітей,

Виховна сфера

- соціалізація молодого покоління. Підтримка культурної безперервності суспільства;

- задоволення потреби в батьківстві, контактах з дітьми, їх виховання, самореалізації в дітях,

Господарсько-побутова сфера

- підтримка фізичного здоров'я членів суспільства, догляд за дітьми;

- одержання господарсько-побутових послуг одним членом сім'ї від інших,

Економічна сфера

- економічна підтримка неповнолітніх і непрацездатних членів суспільства,

- одержання матеріальних засобів одними членами сім'ї від інших (у випадку непрацездатності або в обмін за послуги),

Сфера первісного соціального контролю

- моральна регламентація поведінки членів сім'ї в різних сферах життєдіяльності, а також відповідальність і зобов'язання у відносинах між подружжям, батьками і дітьми, представниками старшого і середнього поколінь;

- формування і підтримка правових і моральних санкцій за негативну поведінку та порушення моральних норм взаємовідносин між членами сім'ї;

. Сфера духовного спілкування

- розвиток особистості членів сім'ї,

- духовне взаємозбагачення членів сім'ї Зміцнення дружніх основ шлюбного союзу,

Соціально-статева сфера

- надання певного соціального статусу членам сім'ї Відтворення соціальної структури;

- задоволення потреб у соціальному просуванні;

Дозвільна сфера

- організація раціонального дозвілля Соціальний контроль у сфері дозвілля,

- задоволення потреб у сумісному про­веденні дозвілля, взаємозбагачення дозвільних інтерес"»

Емоційна сфера

- емоційна стабілізація індивідів та їх психологічна терапія;

- одержання індивідами психічного захисту, емоційна підтримка в сім'ї.

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні