Соціологічні дослідження в системі зв’язків з громадськістю

Соціологічні дослідження в системі зв’язків з громадськістю

За допомогою соціологічних досліджень здійснюється пізнання об’єктивних законів і випадковостей розвитку та функціонування соціальних механізмів і спільнот людей, визначаються шляхи, способи та форми використання нагромаджених знань у соціальній практиці.

Соціологічні дослідження не слід ототожнювати з економічними, політичними, юридичними та іншими видами досліджень. Вони є прикладом організації і проведення будь-якого дослідження та аналізу його результатів.

Сутність, зміст і специфіка будь-якого соціологічного дослідження зумовлюються насамперед об’єктом, предметом, специфічними методами, завданнями та метою, що визначаються тієї чи іншою наукою.

Об’єкт соціологічного дослідження — це певна соціальна реальність, соціальні відносини, соціальна система.

Предметом соціологічного дослідження є конкретні соціаль­ні явища і процеси, закономірності та випадковості їх функціонування і розвитку, їхні різноманітні характеристики, аспекти, принципи організації.

Мета соціологічного дослідження — встановлення функціональних зв’язків та випадковостей, самоорганізованих елементів у соціальних об’єктах і процесах, а при реалізації практичного соціального експерименту — пошук управлінських рішень.

Наукове управління соціальними процесами здійснюється на основі нагромадження, перероблення, перетворення й використання необхідної інформації, яку суб’єкт соціального управління отримує наступними шляхами: по-перше, через побутову свідомість, що реалізується у процесі повсякденного життя людей; по-друге, у результаті емпіричного вивчення соціальної діяльності людей та соціальної дійсності; по-третє, через конкретні соціологічні дослідження об’єктів соціального управління, здійснення яких можливе лише за наявності теорії, що правильно, об’єктив­но відображає сутність соціальних організмів, соціальних відносин, закономірностей і випадковостей їх розвитку та функціонування. Лише конкретні соціологічні дослідження через власну гносеологічну специфіку дають суб’єкту соціального управління можливість встановлювати зв’язок конкретної соціальної політики із загальною перспективою історичного соціального процесу[1].

В сучасних умовах існує три основних типи соціологічних досліджень: розвідувальне (пілотне), описове та експериментально-аналітичне (схема 1)

Розвідувальне (пілотне) дослідження здійснюється з метою ознайомлення з об’єктом дослідження у разі, якщо в соціолога-дослідника недостатнє уявлення про стан об’єкта і він не спроможний висунути будь-які гіпотези. Зазвичай розвідкове дослідження передбачає вивчення документів, ознайомлення з об’єктом дослідження, поглядами компетентних фахівців з цього питання. Завершується розвідувальне дослідження чітким визначенням проблеми, мети та завдань дослідження, формулюванням основних гіпотез.

Описове дослідження передбачає систематичний кількісно-якісний опис об’єкта дослідження. Головним у ньому є упорядкування та обґрунтування певних груп емпіричного матеріалу. Таке дослідження завершується класифікацією емпіричних даних, що стосується кількісних і якісних характеристик елементів структури об’єкта дослідження.

Основна мета і зміст екпериментально-аналітичного дослідження — встановлення функціональних зв’язків між соціальними об’єктами та процесами, аналіз закономірностей та випадковостей розвитку і функціонування, а при реалізації практич­ного соціологічного експерименту — пошук і формулювання управлінських рішень.

У реальній практиці проведення соціологічних досліджень зазвичай в одному дослідженні поєднуються всі три типи соціологічних досліджень у їхній логічній послідовності.

Будь-яке соціологічне дослідження — це специфічний процес діяльності та конкретної праці суб’єктів дослідження, який має свою структуру (схема 2).  

Таким чином, будь-яке соціологічне дослідження має свою сутність, зміст та структуру і за своїми основними завданнями, метою та іншими характеристиками належить до певного типу.

У реальній соціальній практиці будь-який процес

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні