Соціологічний вимір особистості. Соціальна якість особистості

Соціологічний вимір особистості. Соціальна якість особистості

Особистість — елемент будь-якої соціальної системи. Всі соціальні явища в кінцевому підсумку опосередковані індивідуальною дією людини. Наслідки будь-якої соціальної дії таким чином залежать, у всякому разі частково, від її впливу на особистість. Включення людини до суспільства здійснюється через різні соціальні спільноти (соціальні групи, соціальні інститути, соціальні організації), які персоніфікуються кожною конкретною особистістю. Внаслідок цього людина включається до безлічі соціальних систем та до системи прийнятих у суспільстві норм та цінностей. Кожна з цих систем певним чином впливає на неї. Отже, особистість стає не лише елементом соціальної системи, а й сама являє собою систему, яка має надзвичайно складну структуру. Без дослідження системи особистості і без вивчення процесів, які охоплюють повсякденне спілкування і міжособисті відносини, неможливо зрозуміти ті соціальні процеси, які управляють складними структурами суспільств.

Індивід включається до функціонування соціальної системи як особистість, наділена певними індивідуальними якостями. Внаслідок цього особистість не є механічним продуктом соціальної системи, вона також самодетермінована. Кожна особистість має певні індивідуальні та соціальні якості

Наслідком цього є соціальні відносини і соціальна поведінка особистостей, тобто відносини і поведінка особистостей, типологізовані на засадах однотипних відносин, і поведінка особистостей та інтегральних якостей тієї чи іншої системи.

Особистість у соціології розглядається у контексті соціальної системи, яка може бути подана у п'ятьох аспектах:

1) взаємодія особистостей, кожна з яких є носієм індивідуальних якостей;

2) соціальна взаємодія, наслідком якої є встановлення соціальних відносин і створення соціальних груп;

3) групова взаємодія, що грунтується на тих чи інших загальних обставинах (місто, село, трудовий колектив та ін. );

4) ієрархія соціальних позицій або статусів, які займаються особистостями, що включені до діяльності даної соціальної системи як сукупність соціальних функцій та ролей, які вони виконують на засадах даних соціальних позицій;

5) сукупність норм і цінностей, які визначають характер і зміст діяльності чи поведінки елементів даної системи.

Особистість — це конкретне відображення сутності людини, інтеграція в індивіді соціально значущих рис та соціальних відносин даного суспільства, яка певним чином реалізується у практичній діяльності. Те, що є особливо важливим для людини, виступає врешті-решт як мотиви та цілі її діяльності. Завдання соціології полягає у вивченні цих цілей і мотивацій для того, щоб їх результат був не випадковим, а наближався до бажаного. Існує певна межа, різниця між цілями людей і цілями суспільства. Соціологія має виявляти ступінь відхилення цілей людей від цілей суспільства.

Категорія «особистість» стосується кожної людини, оскільки вона індивідуально відображає значущі риси даного суспільства. Обов'язковими характеристиками особистості є ціннісні орієнтації та соціальні відносини, відносна самостійність (стосовно суспільства) та відповідальність за свої вчинки, а також самосвідомість. Відмінність однієї людини від іншої, специфічні біологічні та соціальні властивості (успадковані чи набуті) відбиваються у понятті «індивідуальність».

Дуже важливо мати на увазі, що особистість є не лише результатом, а й причиною тих соціально значущих дій, які відбуваються у даній соціальній сфері. Суспільні відносини (економічні, політичні, соціальні, ідеологічні) певного конкретно-історичного типу суспільства по-різному відбиваються і виявляються, визначаючи соціальну якість

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні