Сучасна класифікація наук

наук і взагалі на всі її ланки і деталі. Не дивлячись на те, що принципи розвитку і загального зв'язку разом з принципом об'єктивності (теорії віддзеркалення) достатньо глибоко проникли сюди вже давно, проте, в самій структурі наукового знання, в його класифікації ще сильні і дають себе знати його рідні плями, що свідчать про його народження в період панування односторонньо-аналітичного методу дослідження.

Розглянемо шість аспектів еволюції даної проблеми і її тенденції в даний час, що частково вже цілком виявилися в другій половині нашого століття, що частково ще тільки почали себе проявляти.

1) Від замкнутості наук до їх взаємодії. У минулому внутрішній зв'язок наук виявлявся як виникнення перехідних _мостов» між роз'єднаними раніше науками або ж цілими областями наук. Але за межами цих _мостов», тобто за межами міждисциплінарних областей наукового пізнання, кожна фундаментальна наука продовжувала займатися своїм власним предметом - своєю специфічною формою руху або ж специфічною стороною предмету вивчення, відгороджуючись від інших наук. Виняток становив марксизм як цілісне навчання. Такий стан речей склався ще за панування аналітичного підходу: кожна наука мала свій окремий предмет, яким займалася тільки вона одна і лише ним одним, не втручаючись в справи інших наук, не допускаючи їх в свою область. Вперше необхідність вийти їх такої замкнутості і вступити у взаємодію один з одним виникає перед науками тоді, коли один і той же предмет (об'єкт) вимагає вивчити одночасно з різних його сторін, причому кожна вивчається особливою наукою. Так це мало місце, коли встала задача вивчити явище життя на найнижчому, елементарному її уровне-молекулярном.

У результаті починає вимальовувати новий методологічний підхід, діючий поки що разом з колишнім

Коли одній науці відповідав один предмет і одному цьому предмету відповідала лише одна ця наука, то відношення між ними - наукой і предметом - було суто однозначним. Тепер же все частіше виявляється, що один предмет повинен вивчатися одночасно багато якими науками; одна наука повинна мати справу не з однією, її _собственным», предметом, а з багато якими іншими. Іншими словами, між науками і предметами відношення, що вивчаються ними істотно міняються і виявляються не однозначними, а багатозначними.

2) Від однолінійності наук до їх комплексності. Подальший крок в тому ж напрямі, визначуваний поглибленням взаємодії наук, полягає в тому, що у взаємодію вступають не тільки науки одного загального профілю, наприклад, представлені тільки природознавством або тільки гуманітарним знанням, але науки всіх профілів. Разом з тим їх зв'язок посилюється і доходить до утворення деяких злитих комплексів. Виробляється новий, комплексний метод дослідження, що є подальшим розвитком і вдосконаленням методу матеріалістичної діалектики.

Комплексність в науковому досліді - це не просте складання методів різних наук разом, не просте проходження синтезу за аналізом, а злиття наук воєдино при вивченні загального для ні об'єкту. Це перші кроки у напрямку до майбутньої єдиної науки, про яку писав До. Маркс, це _зародыш» принципово нових наукових галузей і напрямів, предметом яких є не один який-небудь аспект природних або суспільних явищ, а саме весь об'єкт, що вивчається, в його цілісності і конкретності, у взаємозв'язку всіх його сторін і аспектів.

3) Від

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні