Спеціальне розслідування нещасних випадків в закладах освіти

План

1. Загальні положення розслідувань нещасних випадків в закладах освіти. 3

2. Повідомлення про нещасні випадки, їх розслідування та облік. 5

3. Спеціальне розслідування нещасних випадків. 9


1. Загальні положення розслідувань нещасних випадків в закладах освіти

Розслідуванню підлягають нещасні випадки, які трапилися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами і призвели до погіршення стану здоров'я (втрати працездатності) не менше ніж на один день згідно з медичним висновком, а саме:

раптові погіршення здоров'я, травми, у тому числі травми через нанесення тілесних пошкоджень, нанесених іншою особою, отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани та інші надзвичайні події), контакту з тваринами тощо (далі - нещасні випадки).

Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися:

під час проведення навчальних занять, у тому числі лекцій, уроків, занять з допризовної підготовки, лабораторних занять, спортивних, гур­ткових, поза-аудиторних, позакласних, позашкільних заходів, інших за­нять та в перервах між ними відповідно до навчальних, виробничих і наукових планів;

під час проведення позакласних, позашкільних, поза-аудиторних та інших заходів у вихідні, святкові та канікулярні дні, якщо ці заходи здійснюються під безпосереднім керівництвом працівника даного навчального закладу (викладача, вчителя, вихователя, класного керівника, майстра виробничого навчання тощо) або особи, яка призна­чена наказом керівника навчального закладу за його згодою;

під час занять з трудового і професійного навчання, проведення професійних, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, ви­робничої та навчальної практики, які проводяться відповідно до навчальних планів у навчальних закладах або на дільницях (тери­торіях), що їм належать;

під час перебування (відпочинку) у студентських загонах, таборах праці і відпочинку (оздоровчих), шкільних лісництвах, на навчально-дослідних ділянках тощо;

під час проведення спортивних змагань, тренувань, оздоровчих заходів, екскурсій, походів, експедицій, організованих навчальних закла­дом у встановленому порядку;

під час перевезень вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів до місця проведення заходів і назад, а також у разі ор­ганізованого прямування їх на запланований захід на транспорті або пішки

Погіршення стану здоров'я (втрата працездатності) унаслідок нещасного випадку встановлює та засвідчує лікувально-профілактичний заклад

За результатами розслідування нещасного випадку під час навчально-виховного процесу складається акт за формою Н-Н (дода­ток 1).

Відповідальність за правильне і своєчасне розслідування і облік нещасних випадків, складання акта за формою Н-Н, розроблення і виконання заходів щодо усунення причин-нещасного випадку несе керівник навчального закладу.

У випадках-відмови-адміністрації навчального закладу від складання акта за формою Н-Н, а також у разі незгоди потерпілого (йо­го батьків або особи, яка представляє інтереси потерпілого) зі змістом акта за формою Н-Н конфлікт розглядає орган управління освітою ви­щого рівня у термін не більше десяти днів з моменту подання письмо­вої заяви.

Лікувально-профілактичний заклад, куди доставлено вихован­ця (учня, студента, курсанта, слухача, аспіранта), постраждалого внас­лідок нещасного випадку, що стався під час навчально-виховного про­цесу, зобов'язаний на запит керівника навчального закладу видати ме­дичний висновок про характер ушкоджень.

Після закінчення строку лікування потерпілого (потерпілих) керівник навчального закладу направляє до органу управління освітою, іншого органу виконавчої влади, засновника (власника), якому нале­жить навчальний заклад, повідомлення про наслідки нещасного випад­ку (додаток 2).

Нещасні випадки, що сталися з вихованцями, учнями, студен­тами, курсантами, слухачами, аспірантами в побуті та у випадках, не зазначених у п. 2. 2, розслідуються і беруться на облік згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270.

Особи, що

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні