Співпраця дошкільного закладу з родинами у вихованні дітей

на прохання самих батьків.

Організовуючи роботу з батьками дошкільнят, сучасні педагоги використовують як традиційні, так і нетрадиційні форми й методи роботи. При цьому акцент ставиться на активних методах взаємодії батьків із спеціалістами, які були названі вище.

Новими цікавими та ефективними формами ро­боти є групові семінари, практикуми, тренінги. Такі форми роботи передбачають як теоретичне ознайомлення з проблемою, так і обговорення прак­тичних виходів з конкретних ситуацій (наприклад, програвання ситуацій самими батьками). Ефектив­ною є паралельна робота з дітьми з тієї самої проб­леми. Вона дає можливість розглянути ситуацію з різних боків, виявити позицію дитини й дорослого. (Приклад проведення такого семінару подаємо ниж­че). Робота тренінгової групи передбачає серію занять-практикумів. Деякі з них можуть включати спільну творчість дітей і батьків.

Заняття, що проводяться разом з дітьми, мають на меті розвивати інтерес, уважне ставлення до всіх членів своєї родини, емоційно зближувати сім'ю.

Простір для творчості дають ділові ігри. Вони максимально наближають учасників гри до реальних подій, формують навички швидкого прийняття педагогічно доцільних рішень, уміння вчасно поба­чити та виправити помилки, попередити конфліктні ситуації. Ролі в ділових іграх можуть розподілятися по-різному. Темою є конкретна ситуація. Вони мо­жуть бути спрямовані, наприклад, на взаємодію май­бутніх першокласників і батьків, у яких буде відби­ватися прийняття нової соціальної ролі дитини, її нових домашніх обов'язків тощо. Такі ділові ігри, що проводяться з батьками, мають на меті, зокрема, розвиток їхніх рефлексивних здібностей, які входять до структури особистісної готовності батьків до всту­пу дитини до школи.

Таким чином, вихователі відпрацьовують основну стратегію й тактику взаємодії, допомагають батькам у розв'язанні протиріч сімейного виховання, в коригу­ванні впливів навколишнього соціального середови­ща на дитину. Успіху досягає той педагог, який здійс­нює перехід до принципово нових форм стосунків, які можна охарактеризувати так: навчальний заклад робить педагогічний процес більш вільним, гнучким, диференційованим, гуманізує взаємини між дітьми, педагогами і батьками; створює такі умови, щоб у всіх учасників освітнього процесу виникла особиста готов­ність відкрити самого себе в якійсь діяльності.

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні