Спортивні фразеологізми в сучасній англійській мові

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Семантична структура одиниць фразеологізмів спортивної фразеології 6

1. 1. Особливості переосмислення одиниць фразеологізмів спортивної фразеології 6

1. 2. Особливості значення одиниць фразеологізмів спортивної фразеології 8

Розділ ІІ. Особливості експресивності, що й обумовлюють її категорій інтенсивності, образності фразеологічних одиниць спортивної фразеології 11

2. 1 Функціонально - стилістичні компоненти конотації фразеологічних одиниць спортивної фразеології 12

2. 2 Особливості антонімічних, синонімічних і омонімічних відносин фразеологічних одиниць спортивної фразеології 15

Висновок. 20

Список літератури. 21


Вступ

Фразеологія – (гр. Phrasis – вираження, logos – учіння) – це розділ лінгвістики, в якому вивчаються семантичні, морфолого–синтаксичні і стилістичні особливості фразеологізмів. Фразеологією називають так само сукупність поєднань фразеологізмів, наявних в мові.

Існує два види словосполучень – вільні і невільні – створюються такими, що говорять в процесі мови з окремих слів, вхідні в їх склад слова здатні вступати в лексичний зв'язок з широким довкола інших слів. Невільні словосполучення (фразеологізми) - входять поряд із словами до лексичного фонду мови

Їх так само називають одиницями фразеологізмів, стійкими словосполученнями, зворотами фразеологізмів, фраземами: Ве right down one(salley – бути в чиїхось або можливостях.

До складу фразеології часто включають так само прислів'я, приказки, крилаті вирази, але в учёних немає єдиної думки з цього питання.

Фразеологізм має ряд істотних ознак: стійкість, відтворюваність, цілісність, значення, роздільність складу (різно оформлена будова)

Стійкість і відтворюваність – поняття схожі, але не тотожні.

Відтворюваність – регулярна повторюваність мовних одиниць різного ступеня складності.

 Стійкість – ступінь семантичної злитої і нерозкладності компонентів. Стійкість служить формою прояву ідіоматічності. Стійкість – єдине значення фразеологізму, яке важке або неможливо вивести із значення створюючих частин. Цілісність значення досягається повним або частковим переосмисленням, деактуалізациею (семантичним перетворенням слів вільного вживання фразеологізму) компонентів фразеологізму, внаслідок чого вони розходяться в значенні з відповідними словами вільного вживання. Тому фразеологізм роз'яснюється за допомогою такого словесного матеріалу, яким не володіє зворот фразеологізму. Bat on the sticky wicket – бути в скруті, стояти перед важким завданням.

Важливою ознакою фразеологізму є його «сверхсловність». Одиниця фразеологізму і вільна словосполука можуть бути побудовані по одному зразку і не відрізнятися по своїх зовнішніх ознаках, але фразеологізм відрізняється саме своїй «сверхсловніста». Change of base – раптова зміна місця проживання, раптовий відступ, відхід.

У системі мови фразеологізми взаємодіють із словом і словосполукою, але між ними є істотна відмінність – у складі вільної словосполуки слова уживаються в звичайних значеннях а у складі фразеологізму, співпадаючого з вільною словосполукою, компоненти переосмислюються, оскільки семантично реалізується весь фразеологізм.

Фразеологізми відрізняються так само від багатьох стійких і синтаксично неподільних словосполук, ідіоматічностю, що не володіють, і не здатних виражати щось більше, ніж - те, що міститься в сукупності їх складових частин.

Переважна частина фразеологізмів однозначна. Розвитку багатозначності перешкоджає те, що фразеологізми часто

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні