Спортивні фразеологізми в сучасній англійській мові

Редкол.: В.Н.Ярцева и др. М., 2006. Виноградов В.В. Вопросы изучения словосочетаний (на материале русского языка): Основные вопросы синтаксиса предложения//Избр. труды: исследования по русской грамматике, М., 2005. Кунин А.В. Англо – русский фразеологический словарь – издание 4-е переработанное и дополненное, М., 1994Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. Издание второе, переработанное, М., 2006. Семантико-стилістичний потенціал дієслівної синоніміки у мовленні спортивної преси // Дослідження і вивчення романських мов і літератур у контексті національних культур. Матеріали міжнародного наукового семінару 18-19 квітня 1996. – Київ: КДЛУ, 1996. – С. 31-32. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка, М., 2006. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М., 1996. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні