Способи підвищення інформативності тексту

глибше проникнути в суть явища, розкрити зв'язки і стосунки досліджуваного об'єкту із зовнішнім світом. Екстенсивний спосіб підвищення інформативності тексту пов'язаний зі вступом додаткової інформації, яка конкретизує, пояснює, розширює знання про предмет повідомлення. Цей шлях через своє призначення (англ. extensive – розширюється, збільшується) припускає збільшення кількості мовних одиниць. Найбільш типовими реалізаціями екстенсивного способу є дефініції в енциклопедіях і словарні статті, в яких розкривається суть явища або предмета

Словарні статті можуть бути більш деталізованими за змістом або менш деталізованими, тобто різними за об'ємом інформації відповідно до різних установок тексту. Ср. : Формат(поліграф. ), лінійні розміри (довжина і ширина або висота) друкарської форми, аркуша паперу, книжкового блоку і тому подібне, виражені в метрич. чи типометрич. одиницях (СЕС. 1979)

Таким чином, одна і та ж інформація передається різною кількістю мовних знаків, із згадкою різної кількості наявних ознак.

Додаткова (екстенсивна) інформація виступає в різних формах у вигляді визначень, пояснень, пояснень, уточнень, приєднань. Чим більше вказується ознак, що характеризують цей предмет, тим повніше складається уявлення про нього. Таку пояснюючу інформацію слід розглядати як нової, корисної, а не надлишковою в науково-популярній літературі, учбовій. В той же час вона може виявитися надлишковою в тексті, розрахованому на фахівця, і тому втратить свої ціннісні якості. Тому важливою слід визнати проблему адекватності авторського наміру і читацького сприйняття повідомлення.

Важливу роль в справі підвищення інформаційних і інформативних якостей тексту грають різного роду виноски, посилання, системи покажчиків і полів, виділення курсивом, розрядкою і так далі По своїй суті вони є також додатковою інформацією, оскільки пов'язані зі вступом додаткових знаків, проте їх роль полягає не в поясненні раніше сказаного, а в забезпеченні цілеспрямованого пошуку потрібної інформації

Екстенсивний спосіб активно використовується як в науково-технічній, так і в художній літературі і літературі учбовій. Інтенсивний спосіб застосовується при створенні рефератів, оглядів, тез.

Відношення до надлишкової інформації зазвичай виборче. При посиленні дидактичних якостей (наприклад, в підручнику) вона потрібна. Тут доцільною виявляється навіть повторна інформація. У інших же випадках вона може сприйматися як дефектність викладу. Так само і інформаційна перевантаженість знижує позитивні якості тексту, оскільки він стає важкодоступним. Межа інформаційної насиченості тексту визначається його типологічними ознаками. У будь-якому випадку текст повинен мати якість змістовної достатності. Стосовно деяких текстів встановлюється так званий інформаційний мінімум, який лежить в основі текстової норми. Цей мінімум розрізняється в текстах, розрахованих на коротку форму подачі інформації і форму розширену. Дотримання текстової норми особливе важливо при створенні текстів ділової і довідкової літератури.

Інформаційний мінімум є комунікативним пресуппозицію тексту, він прогнозується з високою мірою вірогідності. Так, попереднє знання рівня читацької аудиторії робить банальним пояснення ряду фактів, ситуацій. У іншій ситуації він може розширюватися, наприклад в дидактичних цілях при навчанні.

Усі ці поняття - інформаційна насиченість, інформаційний мінімум, інформаційна норма - дуже важливі для текстів, що створюються за спеціальним завданням, часто за заздалегідь підготовленою програмою. Природно, роль їх різко падає при зверненні до текстів художніх, хоча і тут можуть бути, хай і не дуже жорсткі, але обмеження, пов'язані з жанровою специфікою текстового матеріалу (ясно, що, наприклад,

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні