Сприймання тексту

творцем. Але і творець тексту не може повністю промоделювати сприйняття читача і передбачити можливі спотворення його думки.
Текстові чинники. Ефективність сприйняття розуміння тексту багато в чому залежить від особливості самого тексту. У ряді цих особливостей найважливіше значення має близькість змісту тексту інтересом і потребам читача, якість змісту і трудність тексту.
Іншими словами, можна припустити, що в процесі сприйняття тексту читач оцінює його по трьом групам параметрів. Одна група пов'язана з інструментальною роллю цього тексту, ступенем його корисністю, можливістю використовувати в практичній діяльності. Друга група параметрів пов'язана із ступенем адекватності змісту тексту тієї дійсності, яку знає читач. Третя група параметрів пов'язана з досконалістю, майстерністю, професіоналізмом творця даного тексту.
Кажучи про близькість змісту тексту інтересом і потребам читача, слідує, перш за все, вказати на ту обставину, що між суб'єктом в єдності його соціальних, психологічних і семіотичних характеристик і текстом виступаючих як об'єкт сприйняття і розуміння, складаються вельми складні відносини, які можуть бути описані за допомогою поняття “дистанція”. “Довга” цій дистанції між змістом тексту і суб'єктом, що сприймає його, визначається згадуваними вищими діяльностними, соціальними, соціокультурними і психологічними параметрами тексту і читача.

 
Висновок
Проблема адекватного сприйняття, розуміння і оцінки тексту, є одній з істотних проблем. В цілому сприйняття і розуміння мови включає рецепцію чутних або видимих елементів мови, встановлення їх взаємозв'язку і формування особового уявлення про їх значення. Результатом сприйняття є розуміння як розшифровка загального сенсу, який стоїть за безпосередньо сприйманим текстовим потоком, додання сприйманому повідомленню певного сенсу.
Сприйняття тексту, будучи процесом посінтагменного другосигнального віддзеркалення дійсності, є процесом розкриття опосередкованих словами зв'язків і відносин, яке результує в їх осмисленні і приводить до розуміння всього тексту.
В ході розуміння реципієнт встановлює між словами смислові зв'язки, які складають в сукупності смисловий зміст вислову. Початковий, найзагальніший рівень розуміння свідчить про розуміння тільки основного предмету вислову — того, про що йде мова. Другий рівень — рівень розуміння смислового змісту — визначається розумінням всього ходу викладу думці автора, її розвитку, аргументації. Цей рівень характеризується розумінням не тільки того, про що мовилося, але і того, що було сказане. Вищий рівень розуміння визначається розумінням не тільки того, про що і що було сказане, але найголовніше — розумінням того, навіщо це мовилося і які мовні засоби використані.
Таке проникнення в смисловий зміст дозволяє читачеві зрозуміти мотиви, спонукаючи письменника писати так, а не інакше, зрозуміти все, що має на увазі письменник, внутрішню логіку його текстового повідомлення. Цей рівень розуміння включає і оцінку мовних засобів виразу думки, використаних письменником.
 
Список літератури
1.     Сахарный Л. В. Введение в психолингвистику: Курс лекций. - Л. : Изд-во Ленингр. ун-та,1989г.
2.     Валгина Н. С. Теория текста. – М. : Логос, 2003г.
3
    Москальская О. И. Грамматика текста. – М. , 1981
4.     Долинин К. А. Текст и произведение // Русский текст. 1994, № 2.
5.     Кулибина Н. В. Художественный текст в лингво-дидактическом осмыслении. Диссертация. - М. , 2001.
6.     Саяпина И. А. Культура как информационно–коммуникационная система. - Краснодар, 2001.
7.     Ларин Б. А. Эстетика слова и язык писателя: Сб. статей. Л. , 1974.
8.     Левидов А. М. Автор — образ — читатель. — 2-е изд. , доп. Л. , 1983.

1 2 3 4 5