Стандарти оцінки бізнесу в Україні

Стандарти оцінки бізнесу в Україні

Перехід України до ринкової економіки вимагає поглибленого розвитку ряду нових галузей науки та техніки. Процес приватизації, розвиток фінансового ринку, перехід комерційних банків до видачі кредитів під заставу майна формує потребу у новій послузі – оцінці вартості підприємства (бізнесу), визначення ринкової вартості його капіталу.

Характерною ознакою проектного фінансування є можливість залучення широкого кола підприємств-учасників, які як правило, пов’язані між собою складними взаємовідносинами. Вибір того чи іншого підприємства-учасника здійснюється на основі оцінки його інвестиційних можливостей.

Професійна оцінка майна підприємств-учасників проектного фінансування є необхідною у таких випадках як:

ð    прийняття інвестиційних рішень;

ð    отримання кредиту під заставу майна;

ð    прийняття обґрунтованого рішення про партнерство у реалізації проекту;

ð    реорганізація або ліквідація підприємства;

ð    прийняття рішення про санацію або банкрутство підприємства;

ð     страхування майна;

ð    оптимізація оподаткування;

ð    переоцінка основних фондів та ін.

Таким чином, оцінка майна та майнових прав учасників  проектного фінансування є обов’язковою, бо дає реальне уявлення про потенційні інвестиційні можливості підприємства, та служить основою для прийняття рішення про можливість та доцільність залучення того чи іншого підприємства до реалізації інвестиційних проектів.

Відповідно до ст. 191. Цивільного кодексу України, підприємство – це єдиний майновий комплекс, що використовується для здійснення підприємницької діяльності. До складу підприємства як єдиного майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором або законом1.

Таким чином, при здійсненні оцінки діяльності підприємство розглядається як єдине ціле (товар), у склад якого входять усі види майна, що функціонують в його організаційно-правових рамках при здійсненні підприємницької діяльності, та пра­ва на це майно. Підприємство розглядається  як юридична особа, самостійно господарюючий суб’єкт, який виготовляє  продукцію (товари), надає послуги та займається різними видами комерційної діяльності

Бізнес підприємства – це підприємницька діяльність, направлена на виробництво та реалізацію товарів, послуг, цінних паперів, грошей або інших видів діяльності, не заборонених законодавством, з метою отримання прибутку. Таким чином, бізнес — це певна господарська діяльність, яка провадиться або планується для провадження з використанням активів цілісного майнового комплексу. Власник бізнесу має право його продати, закласти, застрахувати, заповідати. Таким чином, бізнес стає об’єктом угод, які мають усі ознаки товару. Проте цей товар має свої особливості.

По-перше, бізнес це товар інвестиційний, тобто товар, вкладення в який здійснюються з метою віддачі у майбутньому. Витрати та доходи роз’єднані у часі, причому розмір очікуваного прибутку не відомий, і має імовірнісний характер, тому інвестору приходиться враховувати риск можливої невдачі. Якщо майбутні  доходи з урахуванням часу їх отримання виявляються менше витрат на придбання інвестиційного товару, то він втрачає свою інвестиційну  привабливість. Таким чином, поточна вартість майбутніх доходів, які може отримати власник, представляє собою верхню межу ринкової ціни з боку покупця.

По-друге, бізнес є системою, але продаватися може як уся система в цілому, так і окремі її підсистеми і навіть елементи. В цьому випадку елементи бізнесу стають основою формування якісно нової системи, тобто товаром стає вже не біз­нес, а окремі його складові.

По-третє, потреба в цьому товарі залежить від процесів, які здійснюються як всередині самого товару, так і у зовнішньому середовищі.

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні