Становлення моральної самосвідомості підлітка в сучасних умовах його соціалізації

Становлення моральної самосвідомості підлітка в сучасних умовах його соціалізації

Розвиток особистості підлітка характеризує цілий ряд типових і спе цифічних особливостей, а саме: виникнення здатності довільно приймати рішення; вимог ливість до однолітків і до себе в дотриманні слова, обіцянок та виконанні обов’язків; рольове самовизначення як представника референтної групи та суспільства в цілому через прийняття певної рольової і моральної позиції; усвідомлення власної суб’єктності і суб’єктивності завдяки здатності ухоплювати не тільки модус реальності (стосунки, поведінка), а й модус потенційності (належне і неналежне, можливе і неможливе, ідеальне і дисгармонійне); розмірковування про сенс власного життя і спроби творити влас ну філософію буття та образ світу тощо. Зазначені явища сприяють виникненню новоутворень у свідомості особистості перехідного віку (особистісна рефлексія, саморегуляція, моральна мотивація, емоційно-ціннісне ставлення до себе тощо). Ці специфічні властивості як самовартісні смислові утворення становлять систему цінностей особистості підлітка. Вони переструктуровують форми свідомості (мислення, волевиявлення, переживання) і самосвідомості (самосприйняття, самопізнання, самооцінне ставлення, са морегуляцію), надаючи тим самим останній домінантного статусу серед вимірів особистісного зростання [1].

Практика показує, що сучасні інститути соціалізації не забезпечують повного задоволення потреби формування у підлітків ціннісних орієнтацій, суспільно схвалених нормативних уявлень, світоглядних переконань і життєвих позицій [2].

У моральній самосвідомості одні вчені (В.  Г.  Ганжин, Г.  Є.  Залєський, О.  І.  Раєв, О.  І.  Титаренко) наголошують лише на когнітивному компоненті та його змістовій наповненості, інші (В.  К.  Демиденко, К.  Ізард,К.  Муздибаєв, М.  В.  Савчин, В.  В.  Столін, П.  М.  Якобсон) віддають перевагу дослідженню емоційно-ціннісної складової, екстраполюючи досвід на такі моральні почуття, як сумлінність, відповідальність, а деякі (С.  Ф.  Анісимов, А.  П.  Вардомацький, А.  В.  Зосимовський, Г.  М.  Прихожан, Ф.  О.  Се ліва нов, Є.  В.  Суботський, С.  Г.  Якобсон) приділяють значну увагу самоконтролю, моральній саморегуляції та діям як суттєвим показникам поведінкової складової моральної самосвідомості.

У підлітків збільшується обсяг знань про позитивні і негативні моральні риси особистості та про етичні норми поведінки (М.  Й.  Боришевський, І.  Є.  Бекешина, Г.  Є.  Залєський, Г.  І.  Ліпкіна), про що вони дізнаються із засобів масової інформації, самостійно спостерігаючи за суспільними процесами; у них активно формується система моральних переконань (І.  М.  Краснобаєв, Є.  І.  Легков, І.  С.  Мар’яненко, Л.  С.  Сапожникова, О.  В.  Толстих, Г

 М.  Шакірова), удосконалюється моральна рефлексія поведінки однолітків і власних вчинків (І.  Д.  Бех, Д.  В.  Ронзін). Проте спостерігається недостатня інформованість підлітків про роль моральних норм у життєвому просторі, що призводить до слабкої диференціації та низького рівня їх використання в особистісних стосунках (Л.  А.  Висотіна).

У працях, які стосуються вивчення моральних почуттів підлітків (Л.  І.  Божович, Г.  М.  Бреслав, Ф.  В.  Кадол, Г.  І.  Онищенко, В.  О.  Та тенко, Т.  О.  Флоренська, П.  М.  Якобсон), деталізуються форми їх переживань, умови виникнення і зв’язки між рівнями розвитку моральних почуттів особистості цього віку та її становищем в референтному оточенні.  До того ж визначається наявність суперечностей в емоційно-ціннісній сфері підлітків. З одного боку, їхні моральні почуття і переживання стають глибшими, з іншого – вони ще слабоусвідомлені та недиференційовані (такі почуття, як сором, честь, каяття, провина тощо).

Важливою змістовою складовою вивчення моральної самосвідомості підлітків є ціннісні орієнтації і система цінностей (С.  С.  Бубнова, Н.  І.  Гуслякова, Н.  Н.  Кузнецова, Г.  М.  Прихожан, В.  С.  Собкін, Н.  М.  Толстих). Ціннісні орієнтації є динамічними утвореннями, які в процесі морального зростання особистості якісно змінюються в підлітковому віці.

Результати досліджень проблеми моральної поведінки підлітків показують, що у зв’язку з розширенням життєвого досвіду в них зростає здатність до моральної саморегуляції (Ю.  Б.  Бадалов, О.  Г.  Власкін, Р.  А.  Курбанов, О.  В.  Толстих, С.  Г.  Якобсон). Однак через несформованість механізмів самоконтролю в ситуаціях морального вибору вони часто демонструють непослідовність вчинків і безприн ципність (М.  Й.  Боришевський, Г.  М.  Прихожан).

Узагальнення наукових позицій учених дало змогу глибше зрозуміти такий складний феномен, як моральна

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні