Становлення моральної самосвідомості підлітка в сучасних умовах його соціалізації

самосвідомість, предметом якої є змістово-смислова сутність нормативно-ціннісного Я, а також індивід як її носій (Р.  Г.  Апресян, І.  Д.  Бех, Б.  С.  Братусь, І.  С.  Кон, Д.  С.  Шимановський).

Оскільки соціалізація полягає в засвоєнні індивідом соціального досвіду внаслідок його взаємодії зі своїм найближчим оточенням, тобто в переведенні зовнішніх поведінкових регуляторів, представ лених різноманітними нормами (соціальними, моральними, етичними, правовими і т.  ін. ), у внутрішні – настанови, переконання тощо, то її змістову сторону складають ті особистісні надбання і утворення, які формуються в її процесі. Процесуальну сторону характеризує те, як і під дією яких механізмів відбувається таке формування.

Соціалізація підлітка являє собою не просто процес засвоєння індивідом певних норм і цінностей, а й активне їх відтворення, що стає можливим лише внаслідок переведення їх у внутрішній, особистісний план.  Процес такого переведення характеризується різною мірою усвідомлюваності індивідом власного ставлення до норм і цінностей свого оточення.  Ефективною умовою соціалізації підростаючої особистості стає формування у неї досвіду саморегуляції поведінки, яке здійснюється шляхом активного переведення зовнішніх поведінкових регуляторів у внутрішній план особистості

Яскравим показником результативності соціалізації в підлітковому віці, а також важливим критерієм оцінювання рівня соціальної зрілості підлітка стають якісні характеристики його поведінки. Саме поведінка як форма взаємодії з оточенням, опосередкована зовнішньою і внутрішньою активністю, відображає змістову сторону засвоєних підростаючою особистістю ціннісно-нормативних уявлень, моральних принципів та світоглядних переконань [2].

Моральний розвиток дитини за своєю сутністю є складним процесом, який охоплює розвиток когнітивних, емоційно-мотиваційних і поведінкових структур. Конкретно становлення самосвідомості в підлітковому віці полягає у визначенні нової внутрішньої позиції, в основі якої лежить прагнення бути дорослим, відповідальним за себе і за інших, здатним самостійно відстоювати свої погляди, переконання. У підлітка з’являються сприятливі передумови морального зростання.

Генезис моральної самосвідомості в підлітковому періоді визначають найбільш значущі в особистісному плані компоненти цього утворення: реальне Я, ідеальне Я та нормативне Я. У період дорослішання виникають психологічні передумови (довільність вищих психічних функцій, засвоєння формальних операцій мислення, автономність, незалежність Я та ін. ) для виникнення моральної поведінки. У результаті нових якісних змін у підлітків мотиви дій і вчинків стають осмисленішими і стійкішими, трансформуючись у стійкі особистісні утворення (самоцінності).

У структурі моральної самосвідомості вичленовуються когнітивна, емоційно-мотиваційна та поведінкова (регулятивна) складові. Когнітивна складова передбачає здатність відрефлексувати не лише моральні знання (поняття, норми, ідеали, судження, умовисновки), а й можливість відобразити власний образ Я з різних позицій, у т.  ч.  й у плані усвідомлення власних моральних рис, цінностей, прав та обов’язків, життєвих планів на майбутнє тощо.  Ця складова моральної самосвідомості підлітків пов’язана з розумінням моральних понять і функціонуванням моральної рефлексії.

Емоційно-ціннісна складова проявляється в моральній самооцінці, нормативно-ціннісному самоставленні, що розкриває зміст модусу належного в самому собі, точніше, ставлення до засвоюваних моральних імперативів, виходячи з яких підліток антиципує рефлексивні очікування з боку референтних оточуючих стосовно власного нормативного Я-образу (яким мені належить бути, щоб мої дії і вчинки схвалювалися, а мене поважали).  Емоційно-ціннісний компонент моральної самосвідомості в учнів підліткового віку пов’язаний із ціннісними орієнтаціями, почуттям відповідальності (відповідальності за виконання своїх обовязків, відповідальності за себе, за іншого), емпатії. Домінуючі орієнтації як стратегічні вектори поведінки впливають на становлення у підлітків моральних позицій, вибір цілей, ідеалів, мотивацію поведінки і мають ієрархічну структуру. З’ясовано, що почуття відповідальності розвивається в них з уходженням у різні соціальні взаємодії.

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні