Становлення моральної самосвідомості підлітка в сучасних умовах його соціалізації

Поведінкова складова моральної самосвідомості виявляється в актуалізації тих форм поведінки, які підлітки можуть здійснити і часто здійснюють у проблемних ситуаціях, найчастіше тоді, коли розв’язуються різні моральні конфлікти в групі однолітків та в неузгоджених стосунках з дорослими. Прогнозуючи власні дії і вчинки, підліток тим самим демонструє особливості прояву моральної поведінки, зокрема моральної саморегуляції,пов’язаної з різними видами самоконтролю, морального вибору та поведінки. Дослідження показали, що вибір вчинку залежить від домінуючих моральних позицій підлітків, критичного ставлення до власних неетичних вчинків, уміння активно виступати на захист слабкої людини, осуду негативних моральних рис іншого [3]. Залежно від активності та стійкості особистісного вибору виділено рівні моральної поведінки підлітків.

Психологічними механізмами становлення моральної самосвідомості виступають моральна саморефлексія, котра збалансовує як внутрішню роботу когнітивної складової (моральних знань), так і емоційно-ціннісної складової (моральних само оцінок, моральних самопочуттів), та моральна саморегуляція, змістом якої є виконання функцій координації, регуляції, керування, контролю, точніше, ак тивізація моральних дій [4].  Разом з тимдосягнення підлітком відносно високого рівня морального самоусвідомлення є результатом його осо бистісного зростання.

Якщо у змісті моральної самосвідомості домінуючим є нормативне Я, то її структурі властива певна специфічність складових. У когнітивній складовій домінує моральна саморефлексія, в емоційній – нормативно-ціннісні ставлення, у поведінковій – моральна само регуляція. Це також означає, що певному рівню розвитку моральної са мосвідомості відповідає певний рівень розвитку моральної саморефлексії, ос мисленого співпереживання іншому, здатності приймати довільні моральні рішення.

У період підлітковості важливим новоутворен ням є особистісна рефлексія, що полягає в ос мисленні та переосмисленні особистісних змістів (власних образів Я), які відбивають нові знання про самого себе. Рефлексивний аналіз призводить до переосмислення підлітком власних рис характеру, можливостей і здібностей.  “Залежно від спрямованості осмислення в нього може актуалізуватися минулий Я-образ (ретроспективна рефлексія), теперішній образ Я (ситуативна рефлексія) або майбутній образ Я (пер спективна рефлексія)”, – пише І. Булах [1, с

 170].

Предметом моральної реф лексії є екзистенція морального: належного (категорія норми) і ціннісного (категорія добра) [5]. Це ос мислення і переосмислення особистістю взаємодій (діяльності, стосунків, спілкування) крізь призму належного й ціннісного. Мораль на саморефлексія підлітка – це механізм осмислення і переосмислення під кутом зо ру належного й ціннісного власних особистісних змістів (різних аспектів Я – реального, нормативного, ідеального), що відображають нові, ціннісні знан ня про самого себе.

Завдяки моральній рефлексії підліток здійснює аналіз та осмислення не тільки актуальних, а й потенційних можливостей, рис, вчинків та особистісної поведінки в цілому. Це осмислення та переосмислення змістових параметрів моральної самосвідомості переважно стосується нормативного Я, яке відбиває позитивні уявлення про самого себе. Відрефлексовані емоційно-ціннісні Я-образи, наприклад, уявлення про власну гідність (доброзичливість, відповідальність, чесність, справедливість, емпатійність та ін. ) і честь (відданість у дружбі, прагнення допомагати друзям, можливість зберігати альтруїстичну позицію тощо) забезпечують особистісне зростання підлітка. Переосмислен ня вчинків (помилок, порушень норм, неадекватних дій або афективних реакцій) зумовлює ціннісні переживання. Моральна рефлексія підлітка корелює із сумлінністю, соромливістю, співпереживанням.

Виникнення нормативного Я, що корениться в суспільних нормах, зумовлене осмисленням особистістю власних позицій, вчинків, стосунків. Цей образ Я стає емоційно насиченим, і завдяки моральним діям осягається цінність іншої людини і власна самоцінність. Цей динамічний емоційний образ набуває спонукальної сили в процесі інтелектуального виникнення узагальнених уявлень певної сукупності особистісних рис, які в результаті їх гене ралізації

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні