Становлення моральної самосвідомості підлітка в сучасних умовах його соціалізації

утворюють змістово-смислове поле нормативного Я підлітка. Відрефлексовані моральні риси стають стійкими моральними мотивами підлітка, коли в результаті вольового пере живання (прийнятих довільних рішень) він оволодіває ними і втілює у вчи нок.

Моральні новоутворення (норми, вимоги, ідеали), багатократно реалізуючись у вчинках підлітка, стають стійкими рисами його особистості. Зро зуміло, що процеси оволодіння й реалізації не здійснюються самі собою, а пов’язані з моральною саморегуляцією, яка забезпечує реалізацію поведінкової (вольової) складової моральної самосвідомості. Моральна саморегуляція постає як здатність довільно, за внутрішніми спонуками керува ти власними діями і вчинками згідно з прийнятими моральними нормами, ідеалами, цінностями [6].

Сутність механізму моральної саморегуляції полягає у прилученні тих чи інших особистісних утворень (моральних рис) до процесу структурування й керування (оволодіння й реалізації) влас ни ми діями, вчин ками та поведінкою в цілому. Тим самим вдоско на лю ється процес становлення моральної самосвідомості, оскільки виникає зворотний процес – тепер кожен вільний вчинок стає еквівалентом нового морального утворення –самоцінності особистості підлітка.

Моральна саморегуляція – це чинник творення власної особистості, засіб гармонізації життєдіяльності, гуманізації особистісних стосунків, ідентифікації зі значущими іншими. Завдяки їй відбувається оволодіння й реалізація моральних норм, становлення моральної самосвідомості. Вона забезпечує синергійність взаємозв’язків загальнолюдських і соціальних імперативів з індивідуальними максимами з метою досягнення на цій основі морально значущої мети [5]. У змістово-функціональному контексті самосвідомості моральна саморегуляція є механізмом творення нормативного Я підлітка як суб’єкта вільних вчинків [3].

Становлення емоційно-ціннісної складової моральної само свідомості підлітка відбувається завдяки моральній саморефлексії й саморегуляції в моральному ставленні до інших. Специфічність розглянутих нами ме­ханізмів моральної самосвідомості підлітка полягає в тому, що вони являють собою ідеальні утворення

 У кон тексті моральної рефлексії – це осмислення й переосмислення осо бистісних змістів Я (здебільшого нормативного Я). У плані мораль ної саморегуляції – це включення до прийняття і реалізації довільних рішень (вільних дій) особистісних рис. Специфічними виявляються самі результати удосконалення моральної самосвідомості, якими стають нові моральні утворення (особистісні риси), що спонукають осо бистість підлітка до моральних дій і вчинків. Особливими також вияв ляються допоміжні засоби становлення моральної самосвідомості, серед яких мовленнєві і вольові самовпливи: самозаборона, самозаохочення, само навіювання, самосповідь, самопереконання, самонаказ, самопідкріплення, самокоректування, самоконтроль та багато ін.

За нашими дослідними даними, в підлітковий період поведінка як складова моральної са мосвідомості зазнає важливих змін. Підліток поступово виходить з-під зовнішнього контролю – відбувається перехід до само­контролю [7]. Зазнають смислових змін спонуки моральних виборів і моральної саморегуляції поведінки. Для молодших підлітків характерною є ідеалізація власного образу Я, тому в них переважає тенденція структурувати свою поведінку відповідно до рефлексивних очікувань інших.  Адекватне розуміння морального змісту цих очікувань автоматично не призводить до засвоєння норм, які, по суті, ще не стали особистісними цінностями підлітка. У старших підлітків поведінка структурується з більш високим осмисленням моральних норм, які входять як цінності в особистісний простір власного Я. Підтвердженням цього є те, що моральна мотивація більшості дій і вчинків підлітків пов’язується ними з особистісними рисами, які є інтерналізованими і персоніфікованими цінностями особистісного простору, зокрема епіцентру моральної самосвідомості – нормативного Я.

Висновок.  Отже, соціалізація сучасного підлітка – складний і суперечливий процес, який характеризується структурною ієрархією взаємопов’язаних компонентів і суттєво відрізняється від особли востей становлення особистості підлітка попередніх поколінь. До найбільш значущих відмінностей процесу соціалізації сучасного підростаючого

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні