Становлення моральної самосвідомості підлітка в сучасних умовах його соціалізації

покоління належать: переоцінка ціннісних орієнтацій та зміна ідеалів, розширення референтних зв’язків і зміна змісту спілкування в них; зниження рівня саморегуляції підлітка, що впливає на становлення його моральної самосвідомості, зокрема когнітивної, емоційно-ціннісної та поведінкової складових.

Становлення кожної із складових моральної самосвідомості підлітка зумовлене насамперед соціальними впливами. У когнітивній складовій це розуміння моральних понять, функціонування моральної рефлексії; вемоційно-ціннісній – розвиток домінуючих цінностей (почуття відповідальності, емпатії, що впливають на моральні позиції підлітка, вибір ним цілей, інтересів, мотивацію його поведінки, почуття дисциплінарної відповідальності, менш розвинене почуття відповідальності перед іншими людьми і ще менше – почуття відповідальності перед самим собою), у поведінковій – функціонування самоконтролю і вибір вчинків. Критеріями оцінювання рівня розвитку моральної самосвідомості є осмислення моральних рис, моральна рефлексія, інтроспекція, почуття відповідальності, емпатія, самоконтроль, моральні дії та вчинки. 


Література

1. Булах І. С. Психологія особистісного зростання підлітка. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – 340 с. 

2. Абдюкова Н. В. Особливості соціалізації особистості в маргінальний період (на межі підліткового і юнацького віку) // Соціалізація особистості школяра / За ред. Л. Е. Орбан. – Івано-Франківськ,1996. – С. 26–33.

3. Кустова Ю. А. Психологічний аналіз вивчення проблеми розвитку моральної свідомості і самосвідомості особистості // Психологія: Зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. – Вип. 18. – С. 163–168.

4. Боришевський М. Й. Ціннісні орієнтації в особистісному ста новленні сучасної молоді // Проблеми заг. та пед. психології: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім.Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2003. – С. 34–42.

5. Савчин М. В. Предмет психологічного аналізу проблеми моральної свідомості та самосвідомості особистості // Особистість у розбудові відкритого демократичного суспільства в Україні: Зб. матеріалів 2-ї міжнар. наук.-практ. конф. – Дрогобич: Коло, 2005. – С. 87–105.

6. Савчин М. В. Педагогічна психологія: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2007. – 424 с.

7. Павелків Р. В. Розвиток моральної свідомості та самосвідомості у дитячому віці: Монографія. – Рівне: Волинські обереги, 2004. – 248 с.

 

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні