Становлення юридичної відповідальності різних органів та осіб за порушення права власності на землю

відповідальність за порушення земельних прав.

Ще одним важливим видом відповідальності за порушення земельного законодавства, є земельно-правова . Особливість її в тому, що вона настає за нормами земельного права. Наприклад, може застосовуватися така санкція, як припинення права користування землею.

Однією з мір відповідальності згідно з земельним законодавством є відшкодування збитків, завданих у результаті його порушень (ст. 157 Земельного кодексу України). Відповідно до цієї статті відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадяни та юридичні особи, які використовують земельні ділянки, а також органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадяни та юридичні особи, діяльність яких обмежує права власників і землекористувачів або погіршує якість земель, розташованих у зоні їх впливу, в тому числі внаслідок хімічного і радіоактивного забруднення території, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами і стічними водами.

Існує й такий захід впливу щодо порушників земельного законодавства, як повернення самовільно зайнятих земельних ділянок. Стаття 212 Земельного кодексу України наголошує, що самовільно зайняті земельні ділянки підлягають поверненню власникам землі або землекористувачам без відшкодування затрат, понесених за час незаконного користування ними.

Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок провадиться за рішенням суду.

 

 

 

 

 

Висновок

Отже, держава забезпечує громадянам та юридичним особам рівні умови захисту прав власності на землю, а також гарантує захист прав власності не тільки власників, а й землекористувачів. Власник земель­ної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням права володіння земельною ділян­кою, і відшкодування завданих збитків.

Захист прав громадян та юридич­них осіб на земельні ділянки здійснюється шляхом: визнання прав; відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав; визнання договору недійсним; визнання недійсними рішень органів вико­навчої влади або органів місцевого самоврядування; відшкоду­вання заподіяних збитків; застосування інших, передбачених законом, способів.

Юридичні гарантії прав на землю, які передбачені у ЗК, засновані на конституційних нормах. Згідно із ст. 13 Конституції України, зокрема кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.

При виникненні будь-яких спорів, пов’язаних з правом приватної власності на землю та правом користування нею, в яких однією зі сторін є громадянин, законом надано право заінтересованим особам для їх вирішення звертатися до суду. Це відповідає вимогам Конституції України про те, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Так, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,фізичні та юридичні особи , за порушення земельних прав несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну , кримінальну та земельно-правову відповідальність.

 

Список використаної літератури

 1. Конституція України. - С. : ТОВ «ВВП Нотіс», 2011.
 2. Земельний кодекс України: -- К. : Велес, 2010.
 3. Кодекс законів про працю України. -С. : ФОП Соколик Б. В. , 2010.
 4. Кримінальний кодекс України—К. : Видавничий дім «Скіф», 2011.
 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – С. : ТОВ «ВВП НОТІС» 2011.
 6. Земельне право України: Підручник/ М. В. Шульга, Г. В. Анісімова, Н
  О. Багай та ін. : За заг. ред. . М. В. Шульги. – К. : Юрінком Інтер,  2004р.
 7. Мірошниченко А. М. земельне право україни: Підручник. – К. : Альтера, 2009р.
 8. Семчик В. І. Земельне право України: Підруч. для  студ. вищ. нав. зал. / В. І. Семчик, М. В. Шульга, П. Ф. Кулинич. – К. : Вид. Дім «ІнЮре», 2008 р.
 9. Шеремет А. П. Земельне право України: Навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2005 р.

 

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні