Статичні моделі економічних систем

прокат». Витрати електроенергії, що супроводжують виплавлення прокату зі сталі, назива­тимуться прямими витратами. Відповідні витрати в разі виплавлення сталі з чавуну дістануть назву непрямих витрат 1-го по­рядку, а витрати електроенергії, необхідні для одержання чавуну з руди, — непрямих витрат 2-го порядку і т.  д. Отже, можна навести таке означення:

Означення. Коефіцієнтом повних матеріальних витрат сij називається сума прямих і непрямих витрат продукції i-ї галузі для виробництва одиниці продукції j-ї галузі з урахуванням усіх проміжних продуктів на всіх попередніх стадіях виробництва.

Нехай  — коефіцієнт непрямих матеріальних витрат k-го порядку. Тоді виконується формула

,

або, у матричному вигляді:

.

Згідно зі змістом коефіцієнтів непрямих матеріальних витрат запишемо матричні співвідношення:

,

скориставшись якими матричну формулу можна подати у вигляді

.

Якщо матриця А коефіцієнтів прямих матеріальних витрат є продуктивною, то з умови 2 продуктивності випливає існування матриці В = (Е – А)–1, що є сумою збіжного матричного ряду:

.

Порівнюючи два останні співвідношення, встановлюємо такий зв’язок між двома матрицями коефіцієнтів повних матеріальних витрат: B = Е + C, або, у поелементному запису:

 

Цей зв’язок визначає економічний зміст розбіжності між коефіцієнтами матриць B і С: на відміну від коефіцієнтів матриці С, що враховують тільки витрати на виробництво продукції, коефіцієнти матриці В крім витрат містять також саму одиницю кінцевої продукції, що виходить за сферу виробництва.

До найважливіших аналітичних можливостей моделей МГБ належить визначення векторів кінцевої та валової продукції. Різні модифікації розглянутої щойно моделі МГБ виробництва й розподілу продукції в економіці дають змогу розширити коло показників, охоплюваних моделлю. МГБ застосовують, наприклад, аналізуючи такі важливі економічні показники, як праця, фонди, оптові та споживчі ціни тощо. Зокрема, за допомогою МГБ на основі прямих і повних витрат праці на одиницю продукції можна побудувати балансові продуктово-трудові моделі, в яких вихідною моделлю є звітний міжпродуктовий баланс у натуральному виразі.

Список основної літератури

 1. Багриновский К.  А. Модели и методы экономической кибернетики. — М. : Экономика, 1973. — 206 с.
 2. Бир Ст. Кибернетика и управление производством. — М. : Физматгиз, 1963. — 275 с.
 3. Браславец М.  Е. , Гуревич Т.  Ф. Кибернетика. — К. : Вища шк. , 1977. — 325 с.
 4. Винер Н. Кибернетики или управление и связь в животном и машине. — М. : Сов. радио, 1958. — 216 с.
 5. Глушков В.  М. Введение в кибернетику. — К. : Изд-во АН УССР, 1964. — 324 с.
 6. Кобринский Н
   Е
  . Основы экономической кибернетики. — М. : Экономика, 1969. — 255 с.
 7. Кобринский Н.  Е. , Майминас Е.  З. , Смирнов А.  Д. Экономическая кибернетика. — М. : Экономика, 1982. — 408 с.
 8. Кравченко Р.  Г. , Скрипка А.  Г. Основы кибернетики. — М. : Экономика, 1974. — 279 с.
 9. Ланге О. Введение в экономическую кибернетику: Пер. с польск. — М. : Прогресс, 1968. — 298 с.

10. Математика и кибернетика в экономике. Словарь-справочник. — М. : Экономика, 1975.

11. Основы кибернетики. Теория кибернетических систем. Под ред. проф. Пупкова К.  А. Учеб. пособие для вузов. — М. : Высш. шк. , 1976. — 408 с.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні