Статистика макроекономічного попиту на гроші і макроекономічної їх пропозиції як капітального товару на ринку

з постачання товарів та надання послуг, прийняття ризиків, виконання таких вимог та інкасація цих вимог (факторинг); купівлю в організацій і громадян та продаж їм іноземної валюти; купівлю та продаж у держави й за кордоном дорогоцінних металів, природних дорогоцінних каменів, а також виробів з них; довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління цінними паперами, інше) за дорученням клієнтів; надання консультаційних послуг, пов’язаних із банківською діяльністю.

До завдань банківської статистики, яку здійснює Національний банк України, належать: надання звітів про склад і структуру грошової маси, про касові обороти, про безготівкові розрахунки; надання інформації про кредитування, фінансування капітальних вкладень; визначення результатів банківської діяльності, установлення офіційного курсу національної валюти щодо іноземних валют, відображення співвідношення платежів та надходжень до країни іноземної валюти та складання платіжного балансу країни, а також підготовка сторінки України “Міжнародна фінансова статистика” у збірнику Міжнародного валютного фонду.

Первинна інформація надається за встановленими формами фінансової і статистичної звітності, які заповнюються згідно з Правилами організації фінансової та статистичної звітності України, які розроблено в межах Концепції побудови національної статистики України і Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики.

Для інституційних одиниць, як первинних власників багатства, гроші зазвичай являють собою одну з форм володіння багатством. Для підприємств-виробників гроші є капітальним благом, джерелом виробничих послуг, які, поєднуючись з іншими благами, створюють продукти, що їх продає підприємство. Отже, “теорія попиту на гроші є одним з розділів теорії капіталу” [7, с.  40]. Але сучасні гроші — це не тільки готівкові гроші, а й набір електричних сигналів у телекомунікаційних мережах та пам’яті комп’ютерів. Тому можна припустити, що однією з основних проблем забезпечення сталого розвитку економіки України є не наявність грошей як таких, а вміння влади генерувати грошові потоки та керувати ними на основі чітких знань балансу попиту і пропозиції на грошовому ринку.

2. Монетарні показники і забезпеченість національного ринку грошима

Монетарна політика банківської системи є частиною економічної політики держави, а монетарні показники є частиною статистики національного ринку товарів і послуг

До основних монетарних показників належать [7]:

1. Відсоткові ставки (облікова і ломбардна) за здійснюваними операціями. Відсоткова ставка –– це форма споживчої вартості кредиту, плата за надання грошового капіталу. Головну роль відіграє облікова ставка, змінюючи рівень якої НБУ впливає на обсяг і структуру грошової маси та на рівень інфляції. Заможніші суспільства дозволяють собі залишати у вигляді грошей більші обсяги доданої вартості, створеної на попередніх етапах виробництва. Бідні країни не мають такої змоги, у них менше грошей — уречевленої доданої вартості. Відповідно, більша пропозиція грошей у заможних економіках зумовлює меншу ціну грошей — у них нижчі ставки за кредити. В Україні протягом 1999 року відсоткова ставка за кредити в середньому дорівнювала 53,4 %, а з 1 лютого 2000 року НБУ зменшив облікову ставку до 35 %, ломбардну — до 40 %. Таким чином, грошово-кредитна політика банківської системи має постійно балансувати для знаходження оптимального рівня відсоткової ставки. На практиці облікова відсоткова ставка може бути додатною, якщо її рівень вищий за рівень інфляції, і від’ємною, якщо її рівень не встигає за зростанням інфляції.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні