Статистика макроекономічного попиту на гроші і макроекономічної їх пропозиції як капітального товару на ринку

грошова маса, як відомо, поділяється на готівку, резерви та депозити (вклади фізичних і юридичних осіб). Тому грошовий мультиплікатор можна обчислити і за другою формулою:

 

де c –– співвідношення “готівка / депозити”; r –– співвідношення “резерви / депозити”.

Дані про діяльність банківської системи України, за якими виконано обчислення грошових мультиплікаторів першим і другим методами, наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Показники діяльності банківської системи України

Показник

1996 р.

1999 р.

Грошова маса, МЗ, млн грн

9365

22069

Грошова база, млн грн

4882

11988

Готівка в обігу, млн грн

4041

8583

Резерви, млн грн

799

1789

Депозити, млн грн

5324

10524

Грошовий мультиплікатор за першим методом: 

 

Грошовий мультиплікатор за другим методом: 

 

Результати розрахунків за двома методами майже однакові, і kГ завжди більший від одиниці. Але грошовий мультиплікатор малозначущий порівняно з іншими країнами [4], що віддзеркалює фінансові проблеми банківської системи України.

Відповідно, пропозиція грошей (M) така:

  • 1996 рік –– М0 = kГ0 · Гб = 1,92 · 4882 = 9373 (млн грн),
  • 1999 рік –– М1 = kГ1 · Гб = 1,84 · 11988 = 22 058 (млн грн).

Пропозиція грошей має відповідати двом стратегічним цілям: підтримувати економічне зростання і підвищувати реальний рівень заробітної плати.

Взаємовплив економік різних країн здійснюється передусім через гроші. Стан світової економіки накладає певні обмеження на внутрішню монетарну політику, які виявляються у вигляді трьох цінових параметрів:

а) світової ціни на експортні та імпортні товари та послуги;

б) відсоткової ставки міжнародного капіталу на світових фінансових ринках;

в) обмінного валютного курсу, тобто ціни одиниці іноземної валюти

В економіці, яка значною мірою інтегрована у світові економічні процеси, не може відбутись значного відносного зростання внутрішніх цін, оскільки на них безпосередньо впливають світові ціни. Тому навіть незначне підвищення внутрішніх цін одразу порушить умови торгівлі в країні та призведе до орієнтації внутрішніх споживачів на імпорт. Через це надлишок грошової маси витрачатиметься на додатковий імпорт і “вийде” за межі країни.

4. Попит на гроші і кредитний мультиплікатор

Гроші, як вважається, “товар товарів”, пропонує держава, а попит формується економічними агентами, тобто господарюючими суб’єктами [7, с.  38]. В економічній літературі зазначається, що динаміка грошової пропозиції досить чітко відстежується статистичним обліком [3]. “Однак, попит на гроші не є суто статистичним, а скоріше, аналітичним показником. Визначити, скільки необхідно грошей, який справжній попит на гроші, можливо лише непрямими методами” [7, с.  47—48]. Тому на основі використання кредитного мультиплікатора пропонується розрахунковий метод визначення попиту на гроші.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні