Столипінська аграрна реформа в Катеринославській і Харківській губерніях (1906-1916 рр.)

Столипінська аграрна реформа в Катеринославській і Харківській губерніях (1906-1916 рр. )

 Проблема аграрних перетворень П. А. Столипіна завжди привертала пильну увагу істориків і незмінно викликала жваві дискусії. Особливої актуальності вона набуває в теперішній час, коли гостро повстало питання приватної власності на землю. Належність власності визначає не тільки економічну систему, але й політичний лад суспільства. Крім того, в умовах сучасних спроб реформування аграрної сфери України корисно звернутися до досвіду столипінських перетворень і здобути з нього певні уроки, щоб уни­кнути помилок.

 На всіх етапах історії нашої країни селянське питання було одним з найгостріших, але в різних регіонах воно проявлялося сво­єрідно, що було пов'язано з різними географічними, кліматичними, демографічними особливостями, а також традиціями, які склалися історично.

 Катеринославська та Харківська губернії вважаються у відно­шенні гостроти аграрної проблеми порівняльно благополучними тери­торіями, що повною мірою можна віднести й до періоду столипінських перетворень

У зв'язку з цим набуває актуальності врахування спе­цифічних рис аграрного розвитку даного регіону і можливостей їх застосування в сучасних економічних реаліях. Регіональний чинник при вивченні історії сільського господарства взагалі надає можли­вість відтворення повнішої та різноманітнішої картини процесу, що досліджується.

 Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження є складовою частиною науково-дослідницької теми, над якою працює колектив кафедри історії слов'ян Донецького національного університету (затверджена Міністерством освіти і науки України під загальною назвою "Етносоціальна та соціально-економічна історія Українського Донбасу (ХVІІ-ХХ ст. )" за № 99-1вв/13).

 Столипінська аграрна реформа в Катеринославській і Харків­ській губерніях як реальність і ця ж проблема як наукова тема співвідносяться між собою через поняття "об'єкт" і "предмет". Якщо для дисертації об'єктом служать реальні події, які відбува­лися в той період, то її предметом є характерні для даного регіо­ну риси реформи на фоні проведення останньої в Україні та Росій­ській імперії в цілому.

 Мета дослідження - простежити процес реформування в Катерино­славській і Харківській губерніях. Крім того, слід визначити, на­скільки місцева модель міжреволюційної аграрної перебудови відпо­відає сучасним уявленням про реформування сільського господарства.

 Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати наступні завдання:

 - виявити передумови реформи в даному регіоні, показати стан общини напередодні перелому на предмет проникнення в неї капіта­лістичних відносин;

 - визначити роль перетворень у продовженні процесу капіталізації сільського господарства, який відбувався ра­ніше;

 - розглянути процес закріплення землі в приватну власність, а також землевпорядчі заходи щодо подолання черезсмужжя та пов'яза­не з цим насадження дільничного землеволодіння з урахуванням природних умов, у яких воно існувало;

 - виявити особливості перетворень у Катеринославській і Хар­ківській губерніях;

 - простежити вплив реформи на зміну аграрної структури, за­стосування вдосконалених знарядь праці, впровадження прогресивні­ших систем сівообігів, надання агрономічної допомоги селянам;

 - висвітлити вплив перетворень на розширення посівних площ, розвиток сільськогосподарського виробництва: збори хлібів, уро­жайність зернових культур і продуктивність тваринництва;

 - порівняти отримані показники з результатами реформи в інших губерніях і по країні в цілому;

1 2 3