Страхування матеріальних активів підприємств і організацій

ПЛАН

1. Особливості страхування основних і оборотних фондів

2. Страхова відповідальність та страхова оцінка матеріальних активів

3. Обчислення ставок страхових платежів

1. Особливості страхування основних і оборотних фондів

Враховуючи значення основних та оборотних фондів у виробничій діяльності, забезпечення їх страхового за­хисту є пріоритетним в системі страхування і базується на єдиних принципах. Разом з тим, характер і специфіка функціональної ролі кожної з цих двох груп фондів зумовлюють особливості в умовах їх страхування.

Відомо, що основні фонди враховуються на балансі підприємства переважно по первісній вартості, тобто, вартості їх придбання чи будівництва. Переоцінка ос­новних фондів, яка періодично проводиться, встановлює сучасну (відновлювальну) вартість створених раніше фон­дів. При переоцінці враховується фізичний знос елемен­тів основних фондів, хоч на Заході в нормах амортизації (зносу) вже давно враховується і моральний знос.

В основу всіх страхових відносин покладена фактич­на вартість основних фондів, що складається з первісної оцінки за вирахуванням зносу.

Для оборотних фондів поняття зносу не має сенсу. Тому завдання відшкодування фактичних втрат вирі­шується шляхом страхування оборотних фондів по повній балансовій (інвентарній) оцінці

Це стосується І страхування фондів обігу, основну частину яких ста­новить готова продукція.

Зазначимо, що по економічному змісту до основних та оборотних фондів відносяться різні види тварин, ба­гаторічні насадження. В практиці ж-страхування вони розглядаються як самостійні види.

Державні підприємства, а також акціонерні това­риства, корпорації, що виникли на їх основі, можуть заключати різного виду договори страхування. По основ­ному договору страхуванню підлягає все майно, що належить підприємству: будівлі, споруди, передавальні пристрої, силові, робочі та інші машини, устаткування, транспортні засоби, риболовецькі та інші судна, знаряд­дя лову, об'єкти незавершеного будівництва, інвентар, готова продукція, товари, сировина, матеріали та інше майно. Підприємство має право страхувати будь-яку частину (групу) свого майна.

По додаткових договорах може бути застраховано:

 — майно, одержане підприємством по договору май­нового найму (якщо воно не застраховане у наймодавця або прийняте від інших підприємств (організацій) та населення для переробки, ремонту, перевезення, збе­рігання, на комісію, тощо;

— майно на час проведення експериментальних або дослідницьких робіт, експонування на виставках.

Основні фонди, що передані в оренду іншим підпри­ємствам та організаціям, можуть страхуватися окремо від іншого власного майна.

Не включаються в добровільне страхування доку­менти, гроші готівкою, цінні папери.

Не приймаються на умовах добровільного страхуван­ня будівлі, споруди та інші основні матеріальні активи, що знаходяться в зоні, де можливі повені, обвали та інші стихійні чинники з моменту офіційного оголошення про таку загрозу. В окремих випадках підставою для відмови в добровільному страхуванні може бути складання органами гідрометеослужби заключення про можли­вість вказаних загроз. Окремими винятками можуть бути обставини, коли договір страхування поновлюється до кінця строку попереднього договору і в межах тієї частки вартості основних фондів, яка в ньому була зазначена.

Для страхування матеріальних активів недержавним підприємств і організацій також укладається основний договір

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні