Страхування транспортних засобів

які там відбуваються.  

На рівні страхових компаній недостатній професіоналізм персоналу в галузі страхування призводить до прикрих помилок у стратегії й практиці поведінки на ринку, до розробки неякісних страхових продуктів, до розрахунків недостатньо обґрунтованих страхових тарифів, укладання непрофесійних договорів перестрахування, особливо із закордонними партнерами.

Отже, потреба у некваліфікованих фахівцях у галузі страхування є очевидною як на макро- так і на мікрорівні.

 

Використана література

  1. Закон України „Про страхування” // Урядовий кур'єр. — 2001. — №205.
  2. Артюх Г. М. Страховы послуги. – К. , 2000.
  3. Базилевич В. Д. , Базилевич К. С. Страхова справа. – К. , 1997.
  4. Бридун Є. В. Страхова справа. – Ірпінь: АДПС України, 2000.
  5. Борисова В. А. Організаційно-економічний механізм страху­вання. — Суми: Довкілля, 2001.
  6. Внукова Н. М. , Успаленко В. Г. , Временко Л. В. Страхування: теорія і практика. – Харків, 2004.
  7. Гаманкова О. О. Страхування: Навчально-методичний посібник. – К. , 2000.
  8. Горбач Л. М. Страхова справа. – Луцьк: Вежа, 2001.
  9. Деловая Украина. — 1997. —№2.

10. Деловая Украина. — 1997 р. — №82.

11. Залєтов О. Тернисті шляхи України до обов'язкового страхуван­ня цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. // Україна — Business. — 2000. — №42.

12. Заруба О. Д. Страхова справа. Підручник. — К. : «Знан­ня», 1998.

13. Кубрик Е. Страховщику грузов. — М. , 1994.

14. Калашніков О. М

Страхування. — X. : ХНАУ 2002.

15. Мосійчук В. Гаряча десятка запитань про страхування цивільної відповідальності водія // Галицькі контракти. — 2000. — №46.

16. Осадець С. С. Страхування. – К. , 2002.

17. Петрова К. Я. Економічні основи страхового ринку. — Харків, 1999.

18. Плиса В. Й. Страхування: Довідник. — Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2001.

19. Рубин А. Страховой портфель. — Москва, 1994.

20. Страхування: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни —Львів: ЛКА, 2002.

21. Таркуцяк А. О. Страхування: Навчальний посібник. — Київ, 1999.

22. Теребус О. М. Страхові послуги: Навч. -мет. матеріали для студ. — Тернопіль: ТАНГ, 2002.

23. Урядовий кур'єр, №105 від 10. 05. 2000 р.

24. Урядовий кур'єр, №180 від 4. 10. 2001 р.

25. Фінанси України. — 1996 р. — № 10

26. Цуканова В. Я. Страховое дело: Конспект лекций. — X. : ХГЗУ, 2002.

27. Шелехов К. В. , Бігдаш В. Д. Страхування: Навч. посібник. — К. : МАУП, 1998.

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні