Страхування транспортних засобів

що відбулося при спробі вчинення або при вчиненні застрахованою особою дій, щодо яких правоохоронними органами встановлено склад злочину.

Страхова сума при страхуванні автотранспортного засобу встанов­люється в межах його вартості.

При страхуванні від нещасних випадків водія та пасажирів й при страхуванні цивільної відповідальності власників транспортних засобів страхові суми встановлюються за домовленістю сторін.

При визначенні розміру страхового платежу страховик використовує розроблені ним страхові тарифи, що залежать від моделі автомобіля, досвіду водія, потужності або обсягу двигуна, наявності противикрадних систем та ін.

Застосовується система знижок та надбавок до страхових платежів, наприклад, «Бонус» для страхувальників, що укладали договори стра­хування протягом двох та більше років.

Договір страхування може бути укладений на термін до одного року.

Зміна умов договору здійснюється за згодою страхувальника і стра­ховика на підставі заяви однієї із сторін.

Протягом дії договору страхування страховик зобов'язаний:

— ознайомити страхувальника з умовами страхування та правилами;

— при настанні страхового випадку, після надання страхувальни­ком заяви, скласти страховий акт;

— при настанні страхового випадку виплатити страхове відшкодування. Страхувальник зобов'язаний:

— сплатити страховику страхову премію в розмірах і в терміни, пе­редбачені договором;

— ставитися до застрахованого автотранспортного засобу так, ніби він не був застрахований. Страховик має право:

— вносити зміни в умови договору страхування та вимагати від стра­хувальника сплати додаткової премії у випадку зміни ризику після ук­ладення договору;

— перевіряти інформацію, яку подав страхувальник, а також вико­нувати вимоги і умови договору страхування;

— при необхідності посилати запити до компетентних органів. Самостійно з'ясовувати причини й обставини страхового випадку. Страхове відшкодування виплачується страховиком у розмірі фактичного збитку, але не більше страхової суми, зазначеної в договорі страхування

Днем виплати є день списання коштів із розрахункового рахунку страховика.

Договір, за яким було виплачено страхове відшкодування (страхова сума), діє до кінця строку При цьому страхова сума договору складає різницю між початковою страховою сумою і виплаченим страховим відшкодуванням.

Договір, за яким страхове відшкодування виплачено в розмірі стра­хової суми. припиняє свою дію

 

4. 2. Страхування вантажів 

Загальні принципи страхування вантажоперевезень

На сьогодні все більше компаній та підприємств займаються тор­гівлею, товар постачається за допомогою вантажоперевезень, які по­в'язані з деякими ризиками. Однією з найважливіших умов організації перевезень є страхування. Страхування вантажу виконує страхова компанія.

Про необхідність страхування вантажу свідчить статистика: із 52 млн. населення кожний сьомий —транспортник-професіонал, а кожний де­сятий займається перевезенням вантажу.

У XX сторіччі багатьма європейськими країнами приймаються зако­нопроекти, що регулюють страхування взагалі і страхування вантажів, зокрема, які впливають на світову практику страхування.

Останнім часом у Бєларусі та інших країнах СНД швидко розвиваєть­ся ринок страхування вантажів.

Класифікація страхування вантажів

Вікова міжнародна практика, вітчизняний досвід визначили чітку класифікацію страхування вантажів як одного з поширених видів май­нового страхування

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні