Створення бази даних та інформаційної системи автоматизації роботи ТЗОВ Фірми „Овіс”

бази даних та інформаційної системи автоматизації роботи ТЗОВ Фірми „Овіс”. Ця мета визначається важливістю автоматизації обраної предметної області для підвищення ефективності роботи фірми яка займаєть продажем продуктів харчування і надає деякі послуги по даному виду діяльності своїм клієнтам.

Велика кількість підприємств, що займаються торгівлею різнею продукцією в основу своєї діяльності закладають наступні функції:

  1. облік основних засобів(Коп. ”ютери, приміщення, ТЗ, . . . );
  2. облік малоцінних швидкозношуваних товарів(товари, що коштують менше 1000 грн, і служать більше року);
  3. облік товарів;
  4. облік грошових коштів;
  5. облік дебіторської заборгованості(клієнти);
  6. облік кредиторської заборгованості(постачальники);
  7. облік заробітної плати(кадри);
  8. облік відрахувань на соцзаходи;
  9. облік податків та зборів.
  10. облік транспортних засобів

У межах єдиного інформаційного середовища передбачено електронний обмін даними в самій фірмі між різними користувачами: директором, головним бухгалтером, бухгалтерами, реалі заторами, адміністратори (ЕОМ і господарських частин) та іншими. Це дає змогу скоротити термін обслуговування клієнтів, вилучити дублювання інформації і некоректні відомості про товари та послуги, які надаються клієнтам, та розбіжність даних.

1. 1. Класифікація ІС.

В науковій літературі існує досить значне розмаїття щодо класифікації ІС

Різні автори в залежності від своїх задач та точок зору виділяють ті чи інші критерії і розподіляють пріоритети між ними.

Отже, АІС класифікуються:

1) за призначенням (фактографічні, документальні та змішані);

2) за мовами (замкнуті системи, системи з базовою мовою та змішані);

3) за локалізацією (локальні та розподілені);

4) за схемою додаткової обробки (постобробка та попередня обробка);

5) за структурами даних (ієрархічні, мережаного типу , реляційні).   

Розглянемо по черзі ці критеріїв.

1) за призначенням.

Документальні системи зорієнтовані на обробку та зберігання документа (порівняно великої за розміром послідовності символів), внутрішню структуру якого система (майже) повністю ігнорує, тобто він неподільний (атомарний) з точки зору системи. Споживачем результатів пошуку виступає, як правило, кінцевий користувач.

Фактографічні системи оперують фактами (даними) різних типів, що зв'язані в системі в більш чи менш складні структури. Дані, що є результатом пошуку, можуть стати складовою частиною звітів або використовуються різноманітними обчислювальними процесами.

Змішані системи включають в себе в тих чи інших пропорціях риси обох вищеназваних варіантів. Переважну  більшість сучасних систем для ПЕОМ слід віднести до категорії змішаних.

Звичайно, наведені описові характеристики не дають можливості чітко визначитись у випадку класифікації кожної конкретної ІС, але дозволяють зробити перші грубі припущення. Для більш точних класифікаційних оцінок необхідно враховувати додаткові властивості, що відносяться до пошукового процесу, а також до особливостей мов запитів, реалізованих в тій чи іншій системі. Оскільки подальші наші розгляди будуть стосуватися переважно фактографічних систем, тому зараз приділимо більше уваги саме документальним системам.

2) за мовами (замкнуті системи, системи з базовою мовою та змішані);

Системи з базовою мовою передбачають взаємодію користувача з СУБД з середовища якоїсь іншої мови програмування,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні