Створення таблиць у Word

Діалогове вікно Sort/Сортировка дає змогу сортувати не більш, ніж по трьох стовпцях, причому сортування по стовпцю, що обраний у першому полі Sort by/Сортировать буде переважним. Праворуч можна вибрати тип сортування:
  • Ascending/По возрастанию - за зростанням;
  • Descending/По убыванию - спадне.  

Конвертування тексту в таблицю

Word 2000 надає широкі можливості конвертування тексту у таблицю та навпаки. Для цього потрібно виокремити перелік в тексті і виконати команду Table/Таблица и Convert/Преобразовать и Text to Table/Преобразовать в текст.

Для конвертування потрібно у полі Table size/Размер таблицы визначитись з кількістю стовпців та рядків, у полі AutoFit behavior/Автоподбор ширини столбцов вказати спосіб вибору ширини стовпців, а у полі Separate text at/Разделитель обрати символ, який вважатиметься за розділовий:

  • Paragraphs/Знак абзаца - символ абзацу;
  • Tabs/Знак табуляции - символ табуляції;
  • Commas/Точка с запятой - крапка з комою;
  • Other/Другой - інший.

Для перетворення вмісту виокремленої таблиці в текст у діалоговому вікні Convert Table To Text/Преобразовать таблицу в текст потрібно обрати символ, що буде розділяти текст після конвертації, а також увімкнути можливість Convert nested tables/Вложенные таблицы для конвертування внутрішніх таблиць.  

Використання формул у таблиці

У таблицях, створених у середовищі Word 2000 можна застосовувати прості формули та найпоширеніші математичні функції. На відміну від редактора електронних таблиць Excel, процесор Word 2000 не відображає номерів комірок і, тому номер комірки потрібно визначати самостійно або застосовувати посилання по відносному напряму:

  • Left/Слева - направо;
  • Right/Справа - наліво;
  • Above/Сверху - уверх;
  • Below/Снизу - вниз.

Word 2000 застосовує нумерацію комірок таблиці, як на рисунку.

 

A

B

C

D

1

A1

B1

C1

D1

2

A2

B2

C2

D2

3

A3

B3

C3

D3

Для уставляння формули у таблицю потрібно застосовувати команду Table/Таблица и Formula/Формула

У діалоговому вікні Formula/Формула у полі Formula/Формула потрібно ввести символ = та формулу. Нагадаємо, що курсор повинен бути у комірці результату. Наприклад, якщо в комірці D1 потрібно обчислити суму значень комірок A1, B1, C1, то у поле формули вводять =Sum(Left), або =Sum(A1:C1), або =A1+B1+C1. Якщо в комірці А3 потрібно отримати мінімальне число з комірок першого стовпця, тоді у полі формули треба ввести =Min(Above). У всіх випадках функції вибирають з низхідного меню Paste Function/Вставить функцию, а прості формули користувач складає самостійно, використовуючи знаки +, -, *, /. У полі Number Format/Формат числа потрібно вказати числовий формат результату.

Побудова діаграм

Для побудови графіків та діаграм і розміщення їх у документах відповідний числовий матеріал повинен бути наведений у вигляді таблиці. Якщо таблиця наявна в документі, то досить виокремити інформацію, яку треба зобразити графічно, і скористатись редактором діаграм Micro Graph 2000 Chart. Його запускають командою Insert/Вставка и Object/Обьект. У

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні