Сучасний організований молодіжний рух в Україні

Сучасний організований молодіжний рух в Україні

Молодіжні організації не завжди виникають у результаті самодіяльності "peer group", а можуть бути ініційовані як державою, так і політичними партіями, громадськими об’єднаннями тощо. Тим більше, передумовою створення молодіжних об’єднань на сьогодні виступають не молодіжні субкультури, а спільність тих чи інших інтересів, задля досягнення яких, молодь, під час не протиставляючи себе дорослим, об’єднується в організації.

Отже, ми прийшли до висновку, що головним джерелом утворення молодіжних об’єднань як організованої частини загального молодіжного руху є спільність інтересів та мети, досягнення яких можливе лише в умовах цієї організації.

Виходячи з даного твердження, випливає необхідність класифікації молодіжних організацій. На сьогодні існує кілька підходів до визначення критеріїв такої класифікації. Так, марксистський підхід передбачає передовсім класову приналежність членства тієї чи іншої організації. Психологічний підхід розглядає та класифікує молодіжні структури виходячи з ролі "peer group" у процесі виникнення організації. Юридичний підхід за головний критерій вважає реєстрацію організації та статутно оформлену задекларовану мету діяльності.

Найбільшого поширення в навколонаукових колах набув ідеологічний підхід, тобто, класифікація молодіжних організацій виходячи з їх ідеологічно-політичних орієнтацій. Однак, слід зазначити, що хоча вплив політичних структур та ідеологічних течій на організований молодіжний рух досить значний, однак він все ж не є визначальним. Існує цілий ряд молодіжних організацій, які абсолютно політично чи ідеологічно не заангажовані.

Тому, намагаючись класифікувати молодіжні структури, слід як головний критерій розглядати не ідейно-політичне забарвлення, а характер діяльності організації.

Найбільш повну систематизацію типологій молодіжних об’єднань виклав проф. В. Якушик

Ця систематизація була розроблена на базі методології та загальнотеоретичних підходах, що були ним використані при аналізі політичних партій (6). Для створення комплексної типології молодіжних об’єднань В. Якушик запропонував згрупувати головні критерії їх класифікації у п’ять блоків:

?  соціальна база молодіжного об’єднання;

?  специфіка генези (процесу виникнення), організаційних принципів та структури молодіжного об’єднання;

?  особливості системи здійснюваних молодіжним об’єднанням функцій;

?  місце молодіжного об’єднання в суспільстві;

?  характер впливу молодіжного об’єднання на суспільні процеси (7).

В тій чи іншій мірі намагалися дати типологізацію існуючим в Україні молодіжним об’єднанням О. Корнієвський, П. Мартин, А. Скрипник та ін. В основу власних типологізацій молодіжних організацій в сучасній Україні вони пропонували саме функції, які виконують ці об’єднання.

В сучасній Україні існує система молодіжних структур. Перш за все вони відрізняються поміж себе характером своєї діяльності. Тому ми пропонуємо власну типологізацію молодіжних об’єднань, критерієм якої і є характер діяльності кожної окремої молодіжної організації.

Специфіка такого підходу дає підстави для введення цілої низки їх типології:

Громадсько-політичні організації молоді.

Залишається значний прошарок молодіжних об’єднань, що зберігають свою незалежність, залишаючись самостійними ідейно-політичними утвореннями і займають активну громадську позицію, під час висуваючи навіть політичні вимоги. Щоб класифікувати такі організації відповідно до ставлення їх до домінуючого у сучасному світі типу приватновласницьких, суспільно-економічних відносин (тобто, на підставі ступеня прийняття або не сприйняття цього типу в цілому):

?  ультраліві організації;

?  ліві;

?  лівоцентристські;

?  центристські;

?  правоцентристські;

?  ультраправі.

Хоча така класифікація застосовується для типологізації політичних партій, на нашу думку, вона адекватно відображає громадсько-політичну ініціативу молоді сучасної України.

Слід також

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні