Сучасний урок історії в національній школі

ПЛАН

1. Урок як елемент і основна форма навчання історії 3

2. Основні поняття, які повинен учень засвоїти у 6-11 класах. 4

3. Основні вміння, які вчитель повинен сформувати в учнів у 5-11 класах. 6

Література. 10


1. Урок як елемент і основна форма навчання історії

Основою вивчення історії в школі є урок. Існують різні визначення сутності і форми уроку, але найбільше визнання отримало таке визначення, Урок – це форма організації пізнавальної діяльності учнів, яка систематично застосовується для вирішення завдань їхнього навчання, виховання і розвитку у певному проміжку часу (45 хвилин). У цьому визначенні представлені всі компоненти учбового пізнавального процесу: мета, зміст, засоби, прийоми, методи. Отже, сутність уроку зводиться таким чином до колективно-індивідуальної взаємодії учнів і вчителя, в результаті якого відбувається засвоєння учнями знань, умінь і навиків, розвиток їхніх здібностей, а також педагогічної майстерності вчителя.

Дидактика дає і інші аспекти поняття «урок»:

Урок – це організаційна одиниця учбового процесу в досягненні завершеної, але часткової мети учбового процесу

Урок – це така форма організації педагогічного процесу, при якій педагог на протязі точно встановленого часу керує пізнавальною та іншою діяльністю учнів класу, з врахуванням відмінностей кожного з них, використовуючи види, засоби, методи роботи, які створюють сприятливі умови для того, щоб всі учні оволодівали основами предмету, який вивчається безпосередньо в процесі навчання.

В окремих методичних посібниках з історії відзначається:

Уроки історії – це уроки на яких вчитель з допомогою ознайомлення учнів з наукою історії, історичними знаннями формує і виховує учнів.

Урок історії – це форма виховання історичного мислення, засіб привиття учням любові до історії.

Вирішуючи конкретні завдання на кожному окремо взятому відрізку учбового процесу урок дозволяє вчителю реалізовувати учбову програму, формувати у них основні вміння, усвідомлення і засвоєння основних понять. Таким чином, метою уроків історії є допомога учням у формуванні основних історичних вмінь, засвоєнні основних історичних понять та засвоєнні основних історичних знань.

Важливе місце в процесі визначення сутності уроку займає визначення його структури. Згідно напрацювань дидактики структура уроку являє собою сукупність елементів, які забезпечують його цілісність при любому варіанті структурування уроку. До них у класичному варіанті відносяться:

- організаційний початок уроку;

- визначення мети і завдань уроку;

- перевірка, повторення і закріплення домашнього завдання;

- пояснення нового матеріалу;

- закріплення нового матеріалу;

- пояснення домашнього завдання;

- підведення підсумків уроку.

Структура уроку не визначається лише сукупністю його елементів. Специфіка такої складної системи, як урок, не вичерпується лише особливостями його складових елементів, а визначається головним чином характером зв`язків і взаємодій між окремими його елементами. Тому під структурою уроку слід розуміти сукупність різноманітних варіантів взаємодій між елементами уроку, які реалізуються в процесі учбової діяльності вчителя і учнів.

Особливо важливо підкреслити,

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні