Сутність соціальної адаптації

Сутність соціальної адаптації

Загальновизнаним фактом сьогодні стало те, що поняття «адаптація» має багато інтерпретацій і застосовується в найрізноманітніших областях - від природничих і технічних до соціальних і гуманітарних. Ми спробуємо уточнити визначення поняття соціальної адаптації, що значно звужує наше завдання, оскільки йдеться лише про ті процеси, учасниками яких є лише самі люди.

Під адаптацією в широкому сенсі прийнято розуміти пристосування систем, що самоорганізовуються, до умов середовища, що змінюються, результатом якого є адаптованість цих систем. Якщо ми говоримо про соціальну адаптацію, то відповідно йдеться про соціальні системи, що само організуються до соціального ж середовища. Тут ми йдемо за теорією соціальних систем Т. Парсонса  та Н. Лумана, однак говоримо завжди не про абстрактні соціальні системи, а про людей, які виявляються в типових для певних соціальних систем умовах соціальної взаємодії.

Соціальна адаптація, будучи системним утворенням, з погляду розмаїття і взаємозв'язку чинників, що лежать в її основі, виступає об'єктом вивчення багатьох наук, зокрема філософії, загальної психології, психології особистості, психофізіології, соціальної психології, соціології, культурології тощо. Зрозуміло, що кожна з наук вивчає соціальну адаптацію з урахуванням її предмету і методу, має свій аспект в дослідженні цього складного явища.

Таким чином, накопичений сучасною наукою матеріал породжує необхідність інтегрального міждисциплінарного підходу до аналізу соціальної адаптації з метою отримання більш повного і точного знання про цей феномен

Такий інтегральний підхід завжди буде контекстуальним, однак певні загальні його параметри визначити можна і необхідно, а саме - на засадах соціально-філософського аналізу феномену соціальної адаптації. Тобто, ми прагнемо на основі з'ясування специфіки психологічного, соціально-психологічного і соціологічного розуміння соціальної адаптації, механізмів її функціонування і розвитку уточнити філософську концептуалізацію цього феномену і розкрити філософське значення соціальної адаптації особистості зокрема. Тема така складна і багатогранна, що ми не претендуємо на її всебічне розкриття, проте вважаємо, що наш теоретичний внесок сприятиме виходу на системно-інтеграційну філософську концепцію соціальної адаптації, у якій необхідно перш за все для визначити науково обґрунтовані цілі управління адаптаційними процесами.

В будь-якому разі, соціальну адаптацію слід розглядати в системі релевантних понять, таких як: соціальний процес, соціальна ситуація, соціальна дія, соціальна поведінка, соціальні уявлення, соціальна установка, соціальний стереотип, соціальна ідентичність, внутрішньогрупові процеси, міжгрупові відносини, ролеві установки, девіантна поведінка, конформність тощо. Ці поняття мають своє філософське визначення, яке дає можливість осмислено порівнювати результати їхнього застосування у різних соціальних та гуманітарних науках.

Спробуємо спочатку уточнити предмет нашого філософського дослідження. На сучасному етапі суспільного розвитку, у зв'язку зі значним ускладненням і прискоренням змін навколишнього природного і соціального середовища, зростають загальні суспільні вимоги до людини, і передусім до її здатності швидкої адаптації - до нового макро- і мікросередовища, його структури, що ускладнюється, до темпів життя, які прискорюються, до зростаючого обсягу інформації, яку потрібно зуміти отримати, переробити і використовувати, до підвищених психо-емоційних навантажень - як позитивних, так і негативних. Таким чином, можна з достатньою упевненістю стверджувати, що феномен соціальної адаптації є одним з найбільш значущих і характерних явищ сучасного суспільного життя, адаптація сьогодні набуває набагато більшої значущості, ніж раніше.

Нас цікавлять під філософським кутом зору, принаймні, дві проблеми:

1. Суб'єктивний бік соціальної адаптації пов'язаний з теорією соціальної дії. Йдеться про соціальну адаптацію

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні