Танець модерн у художній культурі XX ст.

План

Танець "модерн" як предмет наукового дослідження.  

Культурно-історичні передумови виникнення танцю "модерн".  

Становлення стилю "модерн" в хореографії у першій половині XX ст.  

Тенденції розвитку танцю "модерн" другої половини XX ст. ".  

Народження нових форм танцю "модерн”.  


Танець "модерн" як предмет наукового дослідження

Аналіз праць, присвячених історії і теорії художньої культури XX ст. (В. Соловйов, В Кандинський, Д. Сараб'янов та інші), дає змогу з'ясувати культурно-історичні передумови виникнення наприкінці XIX - початку XX ст. у європейському та американському мистецтві стилю "модерн" та його екстраполяції у мистецтво хореографії; стилістику танцю "модерн".

Окремої уваги заслуговують праці А. Дункан, М. Фокіна, Є. Жака-Далькроза, Р. Лабана, Б. Ніжинської, Т. Шона, М. Канінгема, М. Грехем. З цих джерел автором виявлені естетико-стильові риси танцю "модерн".

Найбільшої уваги заслуговують дослідження зарубіжних учених, які розглядають генезу та становлення танцю "модерн" у Європі та США (І. Парш-Бергсон, Д. Андерсон, М. Вентінк та ін. ). З них також з'ясовано вплив ідей Ф. Дельсарта про "виразний рух" на перших теоретиків і представників танцю "модерн". Тому значний інтерес становлять тексти самого Ф. Дельсарта, а також праці С. Волконського та інших, які розкривають сутність "системи виразності" Ф

Дельсарта.

Вивчення праць зарубіжних та вітчизняних дослідників (А. Хатчинсон-Гест, В. Малетік, О. Сидоров, В. Пастух та інші); мемуарної літератури (А. Дункан, М. Бежар та інші); матеріалів архівів; статей періодичної преси досліджуваного періоду (С. Волконський, К. Голейзовський, М. Пастернакова, О. Суріц, Н. Чернова та ін. ), які містять факти щодо творчості видатних представників танцю "модерн", дало можливість відстежити еволюцію танцю "модерн" упродовж XX ст. .

У контексті дослідження праці різних авторів (Н. Маньківська, Т. Гуменюк, С. Бенз, М. Канінгем) та статті (Й. Шмідт, Г. Іноземцева, О. Бавдилович та інші) мають особливе значення для розуміння естетико-теоретичних аспектів постмодерного танцю та відокремлення танцю "модерн" від невластивих йому явищ.

Віддаючи належне розглянутим працям, можна констатувати, що дослідницькі інтереси більшості науковців зосереджені на окремих питаннях теорії та історії танцю "модерн" США та Європи; впливу західноєвропейських засновників танцю "модерн" на російських та українських реформаторів класичного балету, естрадного танцю та діячів аматорських студій. Однак, у вітчизняному мистецтвознавстві відтворення еволюції танцю "модерн" у художній культурі XX ст. не ставало предметом спеціальних наукових досліджень. Аналіз матеріалів дослідження також дає підстави для такого висновку, що у науковій і довідковій літературі не існує чіткого осмислення та визначення поняття "стиль "модерн" у хореографії" (танець "модерн").

Культурно-історичні передумови виникнення танцю "модерн"

 Народження нових форм сценічної хореографії наприкінці XІX ст. було стимульовано глибокою кризою західно­європейської цивілізації та культури, що була пов'язана, насамперед, з руйнуванням засад раціоналістичного світогляду і появою ірраціоналізму, з такими суспільними явищами, як: поява тоталітарних режимів та прояви песимізму по відношенню до творчих можливостей людини у перспективах розвитку цивілізації. Передумови становлення стилю "модерн" у художній культурі та, зокрема, у хореографії породжуються сукупністю чинників суспільного розвитку.

Найтісніше стиль "модерн" пов'язаний з такими соціальними чинниками: промисловий і технічний

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні