Технології баз даних Base

style="text-align:  

 Для розглянутого приклада ієрархічна структура правомірна, тому що кожен студент вчиться у визначеній (тільки одній) групі, що відноситься до визначеного (тільки одного) інституту.

 Модель даних типу мережа.

У структурі типу мережа при тих же самих основних поняттях (рівень, вузол, зв’язок) кожен елемент може бути зв’язаний з будь-яким іншим елементом. На рис. 2 наведена структура типу мережа бази даних у вигляді графа.

 Рис.  2. Структура типу мережа 

 Прикладом складної структури типу мережа може служити структура бази даних, що містить відомості про студентів, що беруть участь у науково-дослідних роботах (НДРС). Можлива участь одного студента в декількох НДРС, а також участь декількох студентів у розробці однієї НДРС. Графічне зображення описаної у прикладі структури типа мережа, що складається тільки з двох типів записів, показано на малюнку нижче. Єдине відношення являє собою складний зв’язок між записами в обох напрямках.  Приклад структури даних типу мережа: Робота (шифр, керівник, область знань), Студент (номер залікової книжки, прізвище, група)

 Рис.  3. Складна структура типу мережа

 Реляційна модель даних.

Поняття реляційний (англ.  relation – відношення) зв’язано з розробками відомого американського фахівця в області систем баз даних Е

Ф. Кодда. Ці моделі характеризуються простотою структури даних, зручною для користувача формою подання у вигляді таблиць і можливістю використання апарата алгебри відносин і реляційного обчислення для обробки даних.

На мові математики відношення визначається таким чином. Нехай задано n множин D1,D2, …,Dn. Тоді R є відношення над цими множинами, якщо R є множиною впорядкованих наборів вигляду , де d1 – елемент з D1 , d2 – елемент з D2 , … , dn – елемент з Dn. При цьому набори вигляду називаються кортежами, а множини D1D2, …,Dn – доменами. Кожен кортеж складається з елементів, що вибираються із своїх доменів. Ці елементи називаються атрибутами, а їхні значення – значеннями атрибутів.

Отже, реляційна модель орієнтована на організацію даних у вигляді двовимірних таблиць, кожна з яких має наступні властивості:

- кожен елемент таблиці – це один елемент даних;

- усі стовпці в таблиці – однорідні, тобто всі елементи в стовпці мають однаковий тип (символьний, числовий тощо);

- кожен стовпець має унікальне ім’я;

- однакові рядки в таблиці відсутні.

У вигляді таблиці можна представити інформацію про студентів, що навчаються у ВНЗ. Наприклад,

Таблиця.   Інформація про студентів

 

№ особистої справи

Прізвище, ім’я, по-батькові

Дата народження

Курс

Група

16493

Нікулін Петро Михайлович

01. 01. 76

2

11

16593

Петренко Ганна Володимирівна

15. 03. 75

2

12

16693

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні